(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Pakruojyje

Konkursai

Ne­rin­ga PAU­LAUS­KIE­NĖ, UAB „Rad­vi­liš­kio būs­tas“ sta­ty­bos in­ži­nie­rė
Gamink ir BALSUOK
Ne­rin­ga PAU­LAUS­KIE­NĖ, UAB „Rad­vi­liš­kio būs­tas“ sta­ty­bos in­ži­nie­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pa­kruojo so­cial­de­mok­ra­tų mažėja (9)

2015 m. kovo 3 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tai, dau­ge­lį me­tų iš ei­lės lai­kę ra­jo­no val­džios va­džias, ir šiuo­se rin­ki­muo­se ga­vo dau­giau­siai bal­sų. Ta­čiau šie rin­ki­mai pa­ro­dė, jog da­lį so­cial­de­mok­ra­tų rin­kė­jų bal­sų nu­vi­lio­jo ki­tos par­ti­jos, o me­ro rin­ki­mų ant­ra­sis tu­ras šiai par­ti­jai ga­li bū­ti ne­leng­vas.
Is­to­ri­nė ga­li­my­bė tie­sio­giai iš­si­rink­ti me­rą rin­kė­jų ak­ty­vu­mo ne­pa­di­di­no: iš 19 237 rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių gy­ven­to­jų prie bal­sa­dė­žių atė­jo be­veik 46 pro­cen­tai rin­kė­jų (dau­giau nei 8 tūks­tan­čiai rin­kė­jų)...

Mokyklų naujienosDaugiau

Vik­to­ri­no­je da­ly­va­vo Ge­gu­žių ir „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jų, Lie­po­rių gim­na­zi­jos ir Šiau­lių ra­jo­no Ši­lė­nų mo­kyk­los...

Dau­giau nei dvi va­lan­das tru­kęs pa­si­ro­dy­mas su­ža­vė­jo ir ori­gi­na­lu­mu, ir vai­dy­ba. Čia bu­vo ga­li­ma...

Bu­vo ne­pa­mirš­ti ir žiū­ro­vai, jų lau­kė pa­slap­tin­gas gaub­tas su pri­zais, po ku­riuo slė­pė­si Lie­tu­vos vė­lia­va bei ki­ti...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Kur srau­tas jau­nų žmo­nių stai­ga din­go? Ir ne tik iš Šiau­lių.
Tūks­tant­me­čio (Mil­len­nial) kar­tos, gi­mu­sios 1982–2005...

Tuš­čiai kal­bė­ti – ne vien po­li­ti­kų po­lin­kis, bet ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų. Nors ir vie­ni, ir ki­ti tu­ri pa­rei­gą ne­slėp­ti...

Eu­ro­pos čem­pio­nas
Nuo se­no Ža­ga­rė gar­sė­jo žir­gais. Vi­si pri­si­mins žir­gy­ną. Bet apie tai gal pa­pa­sa­kos...

Į re­dak­ci­ją už­su­ko se­ny­vo am­žiaus žmo­nių po­ra. Pra­šė pa­ra­šy­ti ma­lo­nės pra­šy­mą Pre­zi­den­tei.
Taip, ne straips­nį, o...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Kandidatus į merus susodino už vieno stalo (2)

Krašto žinios
2015 m. vasario 27 d.
Tre­čia­die­nį ra­jo­no Vers­li­nin­kų ir darb­da­vių aso­cia­ci­ja su­ren­gė su­si­ti­ki­mą su vi­sais kan­di­da­tais į ra­jo­no me­rus. Iš sep­ty­nių at­vy­ko pen­ki. Jiems ir te­ko at­lai­ky­ti vers­li­nin­kų su­reng­tą pa­tik­ri­ni­mą apie vers­lo su­pra­ti­mą, vie­ti­nės val­džios spren­di­mų įta­ką ir lo­ja­lu­mą smul­kia­jam ra­jo­no vers­lui.To­kio ren­gi­nio, kai rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­tys kan­di­da­tai su­kvie­čia­mi į vie­ną au­di­to­ri­ją, Pak­ruo­jy­je gal ir ne­bu­vo.
Be­ne opiau­sia ra­jo­no vers­li­nin­kų pro­ble­ma – tur­to...

Tautodailė grįžta prie ištakų

Krašto žinios
2015 m. vasario 27 d.
Ant­ra­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re ati­da­ry­to­je tra­di­ci­nė­je tau­to­dai­lės kū­ri­nių pa­ro­do­je dau­giau­siai eks­po­nuo­ta dar­bų, ne tik iš­vaiz­džių pa­žiū­rė­ti, bet ir pra­ktiš­kų. Kas­met to­kių kū­ri­nių dau­gė­ja, o jų au­to­riai pa­ro­dose tu­ri pro­gų su­si­tik­ti su po­ten­cia­liais pir­kė­jais ir dir­bi­niais pri­si­dur­ti gy­ve­ni­mui. Tau­to­dai­lė, nuo se­no­vės skir­ta gra­žin­ti bui­tį, grįž­ta prie sa­vo iš­ta­kų. Pak­ruo­jo kraš­tas gar­sė­ja iš­ki­liais liau­dies kū­rė­jais.Tik įė­ju­sius į pa­ro­dos sa­lę pa­si­tin­ka nuo­tai­kin­gi me­džio...

Pristatė Pakruojo sutvarkymo planą (4)

Krašto žinios
2015 m. vasario 27 d.
Va­kar Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė­je pri­sta­ty­ta da­lies Pak­ruo­jo mies­to su­tvar­ky­mo pla­no vi­zua­li­za­ci­ja. Nuo va­kar su jos do­ku­men­tais ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ir Pak­ruo­jo se­niū­ni­jo­je.Apie pla­nuo­ja­mus dar­bus pa­sa­ko­jo Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ma­kaus­kas. Nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti Vie­ny­bės aikš­tę – ją iš­plės­ti, vie­to­je da­bar au­gan­čių medžių pa­so­din­ti jau­nus, įreng­ti in­ži­ne­ri­nius bei van­den­tie­kio tink­lus, pa­klo­ti trin­ke­les...

Prasidėję rinkimai pasižymi aktyvumu

Krašto žinios
2015 m. vasario 27 d.
Tre­čia­die­nį pra­si­dė­ję rin­ki­mai Pak­ruo­jo ra­jo­ne pa­si­žy­mė­jo iš anks­to bal­suo­jan­čių­jų ak­ty­vu­mu. Pas­te­bė­tas ir sku­biai pa­ša­lin­tas rin­ki­mų agi­ta­ci­jos pa­žei­di­mas ant Ly­gu­mų se­niū­ni­jos pa­sta­to du­rų.
Rin­kė­jai bu­vo ak­ty­ves­ni
Rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės Bi­ru­tės Va­na­gie­nės tei­gi­mu, tre­čia­die­nį iš anks­to ap­si­spren­du­sie­ji bal­suo­ti bu­vo ak­ty­viau­si pir­mą­ją die­nos pu­sę. Sa­vo bal­sus už kan­di­da­tus į ra­jo­no me­rus bei į ra­jo­no Ta­ry­bą tre­čia­die­nį ati­da­vė 164 ra­jo­no...

Netekome kraštiečio Kazimiero Kalibato

Krašto žinios
2015 m. vasario 27 d.
Va­kar Vil­niu­je, į Su­der­vės ka­pi­nes, am­ži­no poil­sio iš­ly­dė­tas kraš­tie­tis, tra­di­ci­nės kul­tū­ros gai­vin­to­jas, vio­lon­če­li­nin­kas, pe­da­go­gas ir folk­lo­ri­nio ju­dė­ji­mo puo­se­lė­to­jas, pa­si­prie­ši­ni­mo ko­vų da­ly­vis Ka­zi­mie­ras Ka­li­ba­tas.Vi­lū­nai­čiuo­se (Ly­gu­mų se­niū­ni­ja) gi­męs mu­zi­kas mi­rė va­sa­rio 25 die­ną. Pas­ta­ruo­sius de­šimt­me­čius Vil­niu­je gy­ve­nęs K. Ka­li­ba­tas 78-e­rių me­tų su­kak­tį mi­nė­jo sau­sio 29-ąją, sun­kiai sirg­da­mas.
Pa­si­rin­kęs mu­zi­ko ke­lią, kraš­tie­tis anks­ty­vo­je jau­nys­tė­je...

Mamos antpirštį dovanojo kolekcininkei

Krašto žinios
2015 m. vasario 27 d.
Pak­ruo­jie­tė Ire­na Ušins­kie­nė, per­skai­čiu­si „Pak­ruo­jo kraš­te“ apie Ri­mos Ra­ziu­lie­nės siu­vė­jų ant­pirš­čių ko­lek­ci­ją, pa­no­ro ją pa­pil­dy­ti. De­vin­tąją de­šim­tį įpu­sė­ju­siai mo­te­riai šis ant­pirš­tis ypa­tin­gas – iš ma­mos pa­li­ki­mo. Jam ga­li bū­ti šim­tas me­tų.
Pa­čia­me Pak­ruo­jo cent­re, dau­gia­bu­čio tre­čia­ja­me aukš­te, gy­ve­nan­ti Ire­na Ušins­kie­nė dėl pra­stos svei­ka­tos ir per­mai­nin­gų orų re­tai išei­na į gat­vę. Ta­čiau tai, kas vyks­ta mies­te ir ra­jo­ne ar vi­so­je ša­ly­je, ji su­ži­no iš laik­raš­čių. Mo­te­ris, nors ir su­lau­ku­si...

Kaliniai atakavo ir Pakruojo savivaldybę

Teisėtvarka
2015 m. vasario 26 d.
Laiš­kai su gra­si­ni­mais su­si­do­ro­ti bei rei­ka­la­vi­mais su­mo­kė­ti tūks­tan­čius eu­rų neap­len­kė ir Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Laiš­kas, ant ku­rio Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus spau­das, ad­re­suo­tas ra­jo­no me­rei As­tai Ja­siū­nie­nei.Gra­si­na­mus laiš­kus yra ga­vę ir Pak­ruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės bei Šiau­lių apy­gar­dos teis­mai. Gra­sin­ta bu­vo ir „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tams.Į Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­ją šio ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si už­va­kar. Pa­rei­gū­nai dėl tur­to...

Duonos šventėje sukosi senovinės girnos

Krašto žinios
2015 m. vasario 26 d.
Šeš­ta­die­nį Pakruojo rajono De­gė­sių kai­mo ama­tų cent­re vy­ko ant­ro­ji duo­nos šven­tė „Mūs stip­ry­bė – iš ru­gio dos­nu­mo“. De­ge­sie­čiai lei­do įsi­ti­kin­ti, kaip se­no­vė­je duo­na atei­da­vo iki sta­lo: pa­ban­dy­ti su­si­mal­ti mil­tų su­kant ak­me­ni­nes gir­nas.Nuo se­no lie­tu­viams tė­vy­nė ir duo­na – du neat­sie­ja­mi ir bran­giau­si da­ly­kai gy­ve­ni­me, to­dėl jiems ir bu­vo skir­tos ei­lės bei dai­nos. Štai vie­tos pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai pa­ro­dė me­ni­nę pro­gra­mą (mo­ky­to­jos Auš­ra Šums­ky­tė ir Leo­ni­da...

Kultūros centrą išgelbėjo pastabi ūkininkė

Krašto žinios
2015 m. vasario 24 d.
Šeš­ta­die­nio ry­tą Pakruojo rajono Paš­vi­ti­nio kul­tū­ros cent­ro san­dė­liu­ke žie­bė­si gais­ras. Nuo di­de­lių nuo­sto­lių kul­tū­ri­nin­kus iš­gel­bė­jo dū­mus pa­ste­bė­ju­si ir pa­gal­bą iš­kvie­tu­si ūki­nin­kė – prieš­gais­ri­nės, nei dū­mų sig­na­li­za­ci­jos įstai­go­je nė­ra.Prieš aš­tun­tą va­lan­dą į mies­te­lio pie­ni­nę pie­ną ve­žu­si pa­švi­ti­nie­tė ūki­nin­kė Ri­ta Be­lec­kie­nė pa­ma­tė iš kul­tū­ros na­mų be­si­ver­žian­čius dū­mus.
Mo­te­ris apie de­gan­čius kul­tū­ros na­mus pra­ne­šė bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu.
Į Paš­vi­ti­nį bu­vo iš­siųs­ti pen­ki Pak­ruo­jo ra­jo­no...

Vasario 16-oji: šventės mozaika

Krašto žinios
2015 m. vasario 20 d.
Va­sa­rio 16-ąją Pa­kruo­jy­je su­ve­ny­ri­nes tris­pal­ves žmo­nėms da­li­jo jau­ni­mas. To­kią pa­trio­ti­nę ak­ci­ją jau penk­tus me­tus ren­gia Vai­kų ir jau­ni­mo klu­bas prie Pak­ruo­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to.Pak­ruo­jo Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je au­ko­tų Šv. mi­šių me­tu šios ma­žu­tės vė­lia­vė­lės bu­vo pa­šven­tin­tos ir pa­do­va­no­tos ei­se­nos iš baž­ny­čios į Vie­ny­bės aikš­tę da­ly­viams. Jau­ni­mas skai­čiuo­ja, kad pa­kruo­jie­čiams bei mies­to sve­čiams tą­dien pa­do­va­no­ta per du šim­tus Tris­pal­vių.
Klu­bo...

SPORTO NAUJIENOS

Krašto žinios
2015 m. vasario 20 d.
Suau­gu­sių­jų gru­pė­je ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je bron­zos me­da­lį lai­mė­jo Ger­da Ta­mo­šaus­kai­tė.
Ros­vol­das Po­vi­lio­nis iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą tri­jų ki­lo­met­rų bė­gi­me.
Kris­tu­pas Ma­ce­vi­čius si­dab­ru pa­si­puo­šė, fi­ni­ša­vęs ant­ras 400 met­rų bė­gi­me.
Ra­mu­nė Po­ciu­vie­nė tre­čią vie­tą pel­nė tri­jų ki­lo­met­rų bė­gi­me.
Jau­ni­mo iki 20 me­tų pir­me­ny­bė­se Kris­tu­pas Ma­ce­vi­čius iš­ko­vo­jo pir­mą­ją, Ros­vol­das Po­vi­lio­nis ir Gab­rie­lė Ma­ge­lins­kai­tė ant­rą­sias,o Gre­ta Ta­mo­šaus­kai­tė tre­čią­ją vie­tas.
*...

„Protų mūšį“ laimėjo pakruojiečių šeima (1)

Krašto žinios
2015 m. vasario 20 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę pa­kruo­jie­čių Žu­kaus­kų šei­my­ni­nė ko­man­da „Ne­ži­niu­kai“ lai­mė­jo mė­ne­sį vy­ku­sio žai­di­mo „Pro­tų mū­šis“ fi­na­lą.Emi­li­ja ir Al­vy­das Žu­kaus­kai su sū­nu­mi Al­vy­du, duk­ra Ra­sa bei anū­kais Rus­ne, Ado­mu ir Au­gus­tu šio žai­di­mo nu­ga­lė­to­jais ta­po ant­rus me­tus iš ei­lės.
„Įdo­miau­si klau­si­mai bu­vo tie, į ku­riuos neuž­te­ko at­sa­ky­ti konk­re­čiai, o rei­kė­jo mąs­ty­ti. Mū­sų šei­ma šį azar­tiš­ką žai­di­mą pra­dė­jo žais­ti prieš tre­jus me­tus. Ir ne pas vie­nus or­ga­ni­za­to­rius. Šiuo me­tu kiek...

Pagerbti geriausi metų sportininkai

Krašto žinios
2015 m. vasario 20 d.
Va­sa­rio 16-ąją Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re tra­di­ciš­kai pa­gerb­ti 2014 me­tais ge­riau­sių re­zul­ta­tų spor­te pa­sie­kę ra­jo­no spor­ti­nin­kai. Be dė­me­sio ne­li­ko ir jų tre­ne­riai, ve­te­ra­nai bei per­spek­ty­vūs jau­nie­ji spor­ti­nin­kai.Šį kar­tą bu­vo pa­skelb­ti du ge­riau­si praė­ju­sių­jų me­tų ra­jo­no spor­ti­nin­kai. Li­ku­siems ap­do­va­no­tiems spor­ti­nin­kams vie­tos de­šim­tu­ke ne­bu­vo skirs­ty­tos.
Ge­riau­siais 2014 me­tų spor­ti­nin­kais ta­po LFF A ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­čios ir praė­ju­siais...

Guostagalio teatro mėgėjams – dviguba šventė

Krašto žinios
2015 m. vasario 20 d.
Šven­čiant Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną, Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Guos­ta­ga­lio fi­lia­lo dra­mos mė­gė­jų ko­lek­ty­vas pa­mi­nė­jo ir ki­tą la­bai svar­bią da­tą – kū­ry­bi­nės veik­los de­šimt­me­tį.
Bu­vo pa­reng­ta nuo­trau­kų eks­po­zi­ci­ja „10 me­tų kū­ry­bi­nės veik­los įsi­min­ti­nos aki­mir­kos“, pri­si­min­ta ko­lek­ty­vo is­to­ri­ja.
Pir­mą­ją ko­me­di­ją Bi­tės Vi­li­mai­tės „Mi­ru­sių­jų rei­ka­lai“ ko­lek­ty­vas pa­ro­dė 2005 me­tais ba­lan­džio 5 die­ną, per kai­mo bend­ruo­me­nės su­si­rin­ki­mą. Pir­mie­ji ak­to­riai...

Šėliojo Užgavėnių persirengėliai

Krašto žinios
2015 m. vasario 20 d.
Pak­ruo­jy­je Už­ga­vė­nių per­si­ren­gė­liai svei­ki­no­si su tą die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je ap­si­lan­kiu­siu ša­lies Prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi, o ki­to­se ra­jo­no vie­to­vė­se links­mi­no su­tik­tus praei­vius ir net pra­va­žiuo­jan­čų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jus.Ne­pa­bi­jo­ję žvar­baus šal­tu­ko ir iš­si­pus­tę per­si­ren­gė­liai su­gu­žė­jo į Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro kie­me­lį. Čia vi­lio­jo už­suk­ti Lin­ka­vi­čių so­cia­li­nių glo­bos na­mų gy­ven­to­jų ke­pa­mų bly­nų kva­pas. Lie­jo­si ving­rios akor­deo­no me­lo­di­jos...

„Su meile Pakruojui...“ (6)

Krašto žinios
2015 m. vasario 20 d.
Šeš­ta­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re nu­skam­bė­jo tra­di­ci­nis kon­cer­tas „Su mei­le Pak­ruo­jui...“, skir­tas Va­len­ti­no die­nai.Pil­nu­tė­lė sa­lė klau­sė­si dai­nų apie mei­lę ar­ti­mam žmo­gui, drau­gui, gim­ta­jam mies­tui. Ko­kia ji bū­na vai­kys­tė­je, paaug­lys­tė­je, su­lau­kus bran­dos. Kiek­vie­nas at­li­kė­jų pa­si­ro­dy­mas pri­mi­nė ma­žy­tį spek­tak­lį.
Kon­cer­ta­vo Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nės Gre­ta Gu­dai­tė, Kor­ne­li­ja Ra­mo­nai­tė, And­rė­ja Aver­ja­no­va, Aus­tė­ja Dumb­ry­tė...

Bibliotekoje – pintų juostų paroda

Krašto žinios
2015 m. vasario 19 d.
Ran­ko­mis pin­tos juos­tos tu­ri ne vie­no šimt­me­čio is­to­ri­ją ir ly­dė­da­vo žmo­gų nuo jo gi­mi­mo iki mir­ties. Jo­mis juos­da­vo­si tiek vy­rai, tiek mo­te­rys.
Klo­vai­nie­tė Onu­tė Lu­gaus­kai­tė tau­ti­nes juos­tas pi­na jau de­šimt me­tų. Jos ran­kų dar­bo kū­ri­niai puo­šia ne vie­no et­nog­ra­fi­nio ko­lek­ty­vo dai­ni­nin­kus ir mu­zi­kan­tus. Spal­vin­gais raš­tais iš­mar­gin­to­mis juos­to­mis daž­nai ga­li­ma pa­si­gro­žė­ti ra­jo­ne, ap­skri­ty­je vyks­tan­čio­se tau­to­dai­lės pa­ro­do­se.
Ne­nuils­tan­ti juos­tų...

Premjeras Pakruojyje domėjosi dolomito kasyba (4)

Krašto žinios
2015 m. vasario 19 d.
Ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je „Do­lo­mi­tas“ Prem­je­rui bu­vo pri­sta­ty­tas penk­to­sios tech­no­lo­gi­jų li­ni­jos įren­gi­mo pro­jek­tas, ku­rio ver­tė – be­veik 7 mi­li­jo­nai eu­rų. Kar­tu su par­tne­riais iš Vo­kie­ti­jos vyk­do­mas pro­jek­tas šio­je įmo­nė­je dar­bo na­šu­mą di­dins dvi­gu­bai, leis kur­ti nau­jų dar­bo vie­tų, di­dins pro­duk­ci­jos kon­ku­ren­cin­gu­mą bei leis plės­ti eks­por­tą.
A. But­ke­vi­čius pa­brė­žė, jog ir at­šiau­rio­mis geo­po­li­ti­nė­mis są­ly­go­mis praė­ju­siais me­tais Lie­tu­vos vers­las pa­de­monst­ra­vo...

Dienos populiariausi

Pa­kruojo so­cial­de­mok­ra­tų mažėja (9)

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Šo­kė­jai var­žė­si jau­nu­čių, jau­nių, jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų čem­pio­na­tuo­se ir pir­me­ny­bė­se. Suau­gu­sių­jų čem­pio­na­te pir­mą­ją...

Keturi kampai

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no (OGB) Rad­vi­liš­ky­je ka­riai at­kū­rė ka­riš­ką...

Atolankos

Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to Nau­jo­sios li­te­ra­tū­ros sky­riaus va­do­vo, Ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rio...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Pir­mą­ją pa­va­sa­rio die­ną Šiau­lių sa­na­to­ri­nės mo­kyk­los kū­rė­jas ir il­ga­me­tis di­rek­to­rius Alek­sand­ras Jo­nai­tis švęs...

Mi­tas, jog kai­me gy­ve­ni­mas yra skur­des­nis ir ne toks pa­to­gus kaip mies­te, šian­dien sklai­do­si kaip dū­mas. Jau­nos...

„Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė Si­mo­na Si­mo­na­vi­čė skai­tė pa­skai­tą ir kvie­tė dis­ku­tuo­ti te­ma „Šiuo­lai­ki­niai mei­lės...

Da­bar jos la­ga­mi­nas stab­te­lė­jo Šiau­liuo­se. Bi­ru­tė So­dei­kai­tė yra šiuo me­tu sta­to­mo Šiau­lių dra­mos teat­ro...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

De­vyn­me­tė Šiau­lių 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los pia­nis­tė Ja­ni­na Bar­tu­ly­tė Ser­bi­jo­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...