(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Pakruojyje

Konkursai

Vik­to­ri­ja PO­NO­MA­RIO­VA, stu­den­tė
Gamink ir balsuok
Vik­to­ri­ja PO­NO­MA­RIO­VA, stu­den­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Žemės nuomotojams – nerimo dienos

2014 m. lapkričio 21 d.
Nuo praė­ju­sios sa­vai­tės že­mės sa­vi­nin­kai, nuo­mo­jan­tys že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę, plūs­te­lė­jo į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Pak­ruo­jo sky­rių. Ne­ri­mo ve­dami žmo­nės čia va­žiuo­ja iš­siaiš­kin­ti, kiek yra sko­lin­gi mo­kes­čių nuo pa­ja­mų, gau­tų už že­mės nuo­mą. Tuo tar­pu Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja skai­čiuo­ja, kad iš 500 ra­jo­no že­mės sa­vi­nin­kų ma­žiau nei pu­sė yra dek­la­ra­vu­siū­jų pa­ja­mas už iš­nuo­mo­tus plo­tus.Ro­za­li­mie­tė Ja­ni­na Ja­nu­šaus­kie­nė ant­ra­die­nio ry­tą sku­bė­jo į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI)...

Aktyvesnės kontrolierių veiklos nenori trys politikai (4)

2014 m. lapkričio 21 d.
Va­kar ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­pa­vy­ko priim­ti spren­di­mo dėl tre­čio eta­to Sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bo­je įstei­gi­mo. Tam ne­pri­ta­rė val­dan­čių­jų koa­li­ci­ja.
Steig­ti tre­čią eta­tą pra­šė Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, ne pir­mą mė­ne­sį pa­va­duo­jan­ti dėl li­gos ne­ga­lin­čią dirb­ti Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rę.
Vie­na tar­ny­bo­je li­ku­si dirb­ti spe­cia­lis­tė nu­ro­dė, kad tre­čia­sis eta­tas tar­ny­bo­je rei­ka­lin­gas pa­si­kei­tus Vie­tos...

Šulinį turėtų remontuoti patys (1)

2014 m. lapkričio 21 d.
So­cia­li­niuo­se bu­tuo­se gy­ve­nan­tys lin­ku­vie­čiai pra­šė pa­dė­ti, kad bū­tų su­re­mon­tuo­tas prie na­mo esan­tis šu­li­nys.
Į bu­tus anks­tes­niais me­tais įves­tas van­den­tie­kis, bet žmo­nės sa­kė iš šu­li­nio te­be­se­mian­tys van­de­nį dar­žams lais­ty­ti, ki­tiems ūki­niams rei­ka­lams. O šu­li­nio dang­tį dang­čiu pa­va­din­ti su­dė­tin­ga: per­si­krei­pęs, ap­lū­žęs, pri­deng­tas pa­lai­kių du­rų da­li­mi ir fa­ne­ros plokš­te, pa­rem­tas pa­ga­liais.
Lin­ku­vie­čiai būgš­ta­vo, kad į to­kį pu­siau at­vi­rą šu­li­nį ga­li įkris­ti...

Prie na­mų – ver­tin­gi gry­bai

2014 m. lapkričio 21 d.
Pak­ruo­jie­tė so­di­nin­kė ir dar­ži­nin­kė Ele­na Gas­pa­ra­vi­čie­nė in­ter­ne­te iš­siaiš­ki­no, jog ne vie­ne­rius me­tus ne­to­li jos so­dy­bos ru­de­nį dygs­tan­čios tam­sios spal­vos gluos­ni­nės krei­va­bu­dės – ver­tin­gi, Eu­ro­po­je pra­mo­ni­niu bū­du au­gi­na­mi gry­bai.Ket­vir­ta­die­nį po­nia Ele­na į re­dak­ci­ją at­ne­šė dvi krei­va­bu­džių „puokš­tes“ – po ke­lio­li­ka iš vie­no pa­grin­do išau­gu­sių gry­bų di­des­nė­mis ir ma­žes­nė­mis ke­pu­rė­lė­mis.
„Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je ne­to­li ma­no na­mų prieš ke­le­tą me­tų bu­vo nu­pjau­tos...

Darželinukus ragino skaityti

2014 m. lapkričio 21 d.
„Sau­lu­tės“ vai­kų dar­že­lio auk­lė­ti­niai da­ly­va­vo To­le­ran­ci­jos sa­vai­tė­je, ku­rios šū­kis – „Skai­ty­kim! Džiaugs­mą ir pa­guo­dą ge­ra kny­gu­tė pa­sau­liui duo­da“.
Šie­met vi­sa sa­vai­tė bu­vo skir­ta kny­ge­lėms, vai­kų bib­lio­te­kos, kny­gy­no lan­ky­mui.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį bib­lio­te­ki­nin­kės Li­na ir Bi­ru­tė ap­lan­kė ma­žuo­sius bi­čiu­lius, pa­do­va­no­jo kny­gų skir­tu­kų, po žais­liu­ką ir pa­kvie­tė vai­ku­čius tap­ti vie­šo­sios bib­lio­te­kos skai­ty­to­jais.
Bi­ru­tė Šli­vins­kie­nė

Atnešk savąjį angelą

2014 m. lapkričio 21 d.
Sa­ko­ma, kad kiek­vie­nas mū­sų tu­ri sa­vo an­ge­lą sar­gą. Ne­bū­ti­nai an­ge­las tas, ku­ris ple­ve­na spar­nais pa­ki­lęs nuo že­mės. Kar­tais tai ga­li bū­ti žmo­gus, iš­tie­sęs ran­ką rei­kia­mu mo­men­tu sun­kią gy­ve­ni­mo mi­nu­tę.
Ka­lė­dos – an­ge­lų me­tas. Tur­būt neat­si­tik­ti­nai šiuo lai­ko­tar­piu ne vie­nas iš mū­sų dė­ko­ja­me sa­vo an­ge­lui sar­gui, ap­mąs­to­me sa­vo gy­ve­ni­mą, min­ty­se sau ir ap­lin­ki­niams pa­si­ža­da­me bū­ti ge­res­ni ir nuo­šir­des­ni.
Se­na­ja­me Tes­ta­men­te žo­dis „an­ge­las“ var­to­ja­mas...

SPORTO NAUJIENOS

2014 m. lapkričio 21 d.
Nu­ga­lė­to­jais ta­po Ores­tas Venc­kus ir Ug­nius Ši­mo­liū­nas.
Ar­mi­nas Ro­cius ir Ar­tū­ras Dau­pa­ras lai­mė­jo ant­rą­sias vie­tas.
Ar­nui Ka­za­ke­vi­čiui, Po­vi­lui Ku­bi­lic­kui, Sau­liui Slie­kiui, Lu­kui Jur­gai­čiui ir Ne­dui Ud­rė­nui ati­te­ko tre­čio­sios vie­tos.
Šia­me tur­ny­re var­žė­si spor­ti­nin­kai iš Šiau­lių, Tel­šių, Pas­va­lio, Pa­ne­vė­žio ir Pak­ruo­jo mies­tų bei ra­jo­nų.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je žais­tos ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio pir­me­ny­bių AB...

Dienos žiniosDaugiau

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių, gal net pagrindinė Lietuvą slegiančių vargų ir persekiojančių bėdų priežastis – šalyje vis dar nėra...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

R. Pakso byla - teisė ar politinės intrigos?Pradėsiu nuo pareiškimo – iki šiol niekada nesu balsavęs už Rolandą Paksą bei jo partiją. Taigi...

Kalbančios galvos iš televizijos postringauja apie augantį BVP (bendrąjį vidaus produktą), atsigaunančią ekonomiką, kartais...

Kai lankausi Lietuvos miesteliuose man dažnai sako, o kodėl jūs neparašote apie kaimo žmogaus problemas?
Gerai, o kokia...

Kitų metų biudžetas jau parengtas ir pateiktas Seimui svarstyti ir tvirtinti. O po bus įduotas visai valstybei – pagal jį gyventi...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Žeimeliečiai minėjo Latvijos nepriklausomybės dieną

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
Ant­ra­die­nį į evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čią rin­ko­si Žei­me­lio se­niū­ni­jos lat­vių re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės na­riai, sve­čiai, Žei­me­lio gim­na­zis­tai, kraš­to­ty­ri­nin­kai bei Žei­me­lio že­mės ūkio mo­kyk­los at­sto­vai.
Po pa­mal­dų ei­se­na pa­su­ko link pa­sto­ra­to, kur šią va­sa­rą bu­vo įreng­ta lat­vių kul­tū­ros pa­triar­cho G. F. Sten­de­rio įam­ži­ni­mo vie­ta. Čia prie ąžuo­liu­ko, skir­to G. F. Sten­de­riui, – žei­me­lie­čio liau­dies meist­ro Jo­no Ži­bū­dos ran­ko­mis įreng­tas at­mi­ni­mo au­ku­ras ir suo­le­lis. Sve­čiui...

Virėjo diena mokykloje

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 18 d.
Žeimelio žemės ūkio mokykloje, minint Virėjo dieną, gyvenimas virte virė.
Renginys prasidėjo antro kurso virėjų meistriškumo konkursu, kurį vedė profesijos mokytoja Ligita Merkelienė. Būsimos virėjos gamino dietinius patiekalus ir juos pristatė vertinimo komisijai. Geriausiai įvertintas „Desertas su meile“, kurį pagamino pirmosios virėjų grupės mokinė Neringa Jasiūnaitė. Puikūs patiekalai buvo ir Žavintos Jarutytės, Milvydos Sprindytės, Tomos Gružaitės, Jolantos Šimoliūnaitės.
Į renginį buvo pakviesta svečių iš Žeimelio vaikų darželio-daugiafunkcio centro...

Vokalo žvaigždė dovanojo staigmeną (2)

Kultūra
2014 m. lapkričio 14 d.
Trečiadienio vakarą Valstybinio Vilniaus kvarteto ir kamerinio dainavimo žvaigždės Juditos Leitaitės koncertas liks nepamirštamas pakruojiečiams ir „Atžalyno“ gimnazijos vaikinų ansambliui. Solistė, išgirdusi repetuojančius gimnazistus, sumanė staigmeną – koncerte padainuoti kartu.Nacionalinės filharmonijos atlikėjų koncertus Pakruojyje bei Linkavičiuose socialinių globos namų gyventojams dovanojo rėmėjai.
Šiemet muzikinių vakarų koordinavimo reikalus iš verslininkės Laimos Kanaukienės perėmė Savivaldybė. Verslininkės iniciatyva pasaulinio garso atlikėjai...

Va­gys­tė – ap­vog­to­jo bė­da (1)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 14 d.
Pakruojietis Audrius Navadunskis, pastebėjęs, kad nelegaliai prisijungus iš jo vagiama elektra, iškvietė energetikus ir parašė pareiškimą policijai. Vagystės faktas patvirtintas, bet kone keturis mėnesius teisybės ieškantis pakruojietis kol kas lieka tuščiomis rankomis. Policija atsisakė pradėti administracinę bylą.Liepos viduryje A. Navadunskis pamatė, jog elektros skaitiklis „prisuko“ gerokai didesnę sumą, nei jo šeima už elektrą moka įprastai – nebe šimtą, o daugiau nei šimtą šešiasdešimt litų.
Apžiūrėjęs daugiabučio laiptinėje įrengtą skaitiklį pakruojietis pamatė prie...

Linkuvos dainininkus lydi kūrybinė sėkmė (4)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 14 d.
Šiauliuose vykęs mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalis „Rudens mozaika-2014“ sėkmę nešė Linkuvos dainininkams.Į baigiamąjį koncertą, kuris vyks lapkričio 29-ąją, atrinkti abu festivalyje dalyvavę kolektyvai: vokalinis vyrų ansamblis „Šiaurys“, vadovaujamas Methardo Zubo, ir Linkuvos jaunimo vokalo studija (su instrumentiniu pritarimu), vadovaujama Simono Kiliaus ir Alfredo Martūzo.
Pastarasis kolektyvas – vienas jauniausių Linkuvos kultūros centre. Jis pateko į geriausiųjų gretas ir pakviestas dalyvauti festivalio baigiamajame koncerte...

Kandidatų į merus gretos gausėja (33)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 14 d.
Kandidatu į merus V. Kilčiauskas iškeltas praėjusį šeštadienį Darbo partijos suvažiavime patvirtinus kandidatų sąrašą.
52 metų Pakruojyje gyvenantis individualios įmonės savininkas dėl mero posto varžysis su konservatore rajono Tarybos nare Erika Kižiene, mero pareigas einančia socialdemokrate Asta Jasiūniene ir Liberalų sąjūdžio keliamu kandidatu, Seimo nario Vitalijaus Gailiaus padėjėju Gintaru Šurna.
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos Pakruojo skyrius keliamą kandidatą ketina skelbti gruodžio pradžioje. Apie kitų partijų keliamus kandidatus...

Saviveiklininkų kolektyvai apvirto „aukštyn kojom“

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 14 d.
Kūrybinį sezoną pradėję Pakruojo kultūros centro saviveiklos kolektyvai tradiciniame atidarymo vakarėlyje vaidino vieni kitus. Šiemetinių inscenizacijų tema – „Aukštyn kojom“.Scenoje pirmieji pasirodę choro „Uolainis“ nariai dainos žodžiais nusakė renginio temą – „gyvenam aukštyn kojom“. Ir patys pradėjo pasikeitimų vakarėlį: dainininkams skirtoje dalyje „Chorų mūšis“ suvaidino į toną nepataikančią, bet turinčią pretenzijų dalyvauti konkurse kompaniją.
Kas kaip bedainuojančius choristus suvaldžius dirigentei Larisai Šaulienei, scenoje juos pakeitė...

Socialinio būsto sulauks penki remiamieji (1)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 14 d.
Šiemet penkios remiamų žmonių šeimos sulauks socialinių butų – tiek jų buvo nupirkta už valstybės ir Savivaldybės lėšas.Keturi butai nupirkti Pakruojyje, vienas – Linkuvoje.
„Socialinių būstų poreikis yra didžiulis. Bet daugiau jų įsigyti nėra lėšų – iš valstybės biudžeto socialiniams būstams pirkti šiemet buvo skirta tik 118 tūkstančių litų, dar 16 tūkstančių pridėta iš Savivaldybės – Privatizavimo fondo“, – sakė „Pakruojo kraštui“ socialinio būsto administravimo vyresnioji specialistė Solveiga Naglienė.
Butai buvo perkami konkurso tvarka: 1–2 kambarių, tvarkingi – iš karto...

Aušros laikų poetė iš Ručinių dvaro

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 14 d.
Šįmet minimos lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo 110-osios metinės. Ta proga prisimename kraštietę, žymiausią XIX a. lietuvių poetę, pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ bendradarbę Liudviką Malinauskaitę-Šliūpienę.Genė JUODYTĖ, Redkolegijos narėGimė Liudvika Malinauskaitė-Šliūpienė 1864 metais vasario 14 dieną Ručinių dvare (dab. Guostagalio sen., Pakruojo r.). Ji buvo pirmas vaikas Karolinos ir Anupro Malinauskų šeimoje.
Malinauskai pagal kilmę buvo bajorai. Ir savo herbą, su jame pavaizduotu juodu aklu varnu, turėjo. Tas herbas, „Slepowron“ vadintas...

Ūdekuose skambėjo dainos apie žirgelius

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 14 d.
Šeštadienį Ūdekų kaimo kultūros namuose nuskambėjo tradicinė kapelų šventė „Trenk polkutę“. Šis renginys muzikantus ir dainininkus sukvietė aštuntą kartą.Kadangi šiemetinis renginys buvo skirtas besibaigiantiems Medinio arklio metams, jame dalyvavę rajono kolektyvai bei svečiai iš Kelmės rajono – grojo ir dainavo apie žirgus.
Ūdekų moterų bei merginų kapelos „Lakštutės“ ir „Jaunosios lakštužėlės“ (vadovė Vilma Janickienė), Žeimelio kapela (vadovas Stanislovas Zuokas), Rozalimo kultūros namų kapela (vadovas Jonas Zinkevičius), Triškonių kaimo bendruomenių kapela (vadovė Janina...

SPORTO NAUJIENOS (1)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 14 d.
Justinas Špiliauskas, Edvardas Kiršanskas ir Klaudijus Kunšteinas savo amžiaus grupėse ir svorio kategorijose pelnė aukso medalius.
Paulius Žemrieta ir Mindaugas Benešiūnas užėmė trečiąsias vietas. Tomas Remeika šį kartą liko be medalių.
„Varžybų organizacinis ir dalyvių meistriškumo lygis buvo išties aukštas. Šiame čempionate savo svorio kategorijose sportininkai, iškovoję pirmąsias vietas, pateks į Lietuvos grappling imtynių rinktinę, kuri mūsų šaliai atstovaus 2015 metų balandį Kaune vyksiančiose Europos taurės etapo varžybose. Lietuvos rinktinėje mūsų klubui...

Mokinukų kuprinės lengvėja (7)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 13 d.
Mokyklinio amžiaus vaikams diagnozuojamą ydingą laikyseną medikai neretai sieja ir su per sunkia bei netaisyklingai nešiojama kuprine. Siekiant į tai atkreipti mokinių ir jų tėvelių dėmesį, Pakruojo rajono mokyklose buvo surengta kuprinių svėrimo akcija.Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotą akciją, kurios tikslas – nustatyti, ar vaikų nešiojamos mokyklinės kuprinės atitinka reikalavimus bei atkreipti vaikų ir jų tėvų dėmesį į mokyklinių kuprinių svorį ir turinį bei daromą sunkios kuprinės poveikį vaiko sveikatai, vienuolikoje rajono mokyklų surengė Pakruojo rajono...

Elektros vagystė – paties apvogtojo problema (1)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 11 d.
Pakruojietis Audrius Navadunskis, pastebėjęs, kad iš jo vagiama elektra, iškvietė energetikus ir parašė pareiškimą policijai. Vagystės faktas patvirtintas, bet kaltininkas nenustatytas. Keturis mėnesius teisybės ieškantis pakruojietis priverstas pats eiti į teismą.Liepos viduryje A. Navadunskis pamatė, jog elektros skaitiklis „prisuko“ gerokai didesnę sumą – nebe šimtą, o daugiau nei šimtą šešiasdešimt litų.
Apžiūrėjęs daugiabučio laiptinėje įrengtą skaitiklį, pakruojietis pamatė prie jo prijungtą laidą.
„Skaičiau „Lesto“ platinamas instrukcijas, kaip tokiais...

Dienos populiariausi

Žemės nuomotojams – nerimo dienos

2014 m. lapkričio 21 d.
lankomiausias

Aktyvesnės kontrolierių veiklos nenori trys politikai (4)

2014 m. lapkričio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Sportas

Ne vi­si pa­dė­kos raš­tais pa­gerb­ti spor­ti­nin­kai ga­lė­jo da­ly­vau­ti su­si­ti­ki­me. Į var­žy­bas tą die­ną bu­vo iš­vy­kę...

Keturi kampai

Kū­ry­bi­nį ne­ri­mą iš­si­kep­ti ša­ko­tį na­muo­se me­ni­nin­kė Ina Pau­liu­ko­nie­nė įgy­ven­di­no pa­čiu ori­gi­na­liau­siu bū­du – grąž­tu...

Centas prie cento

Vers­lo die­nos šven­tė­je „Vers­lo bu­rė­mis“ ap­do­va­no­ta de­šimt sėk­min­gai sa­vo vers­le be­si­su­kan­čių Rad­vi­liš­kio ra­jo­no...

Atolankos

Šiandien Šiaulių universiteto (ŠU) Dailės galerijoje atidaroma žiemgalio Romualdo Čarnos grafikos paroda. Ja pradedamas iš Šiaurės...

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Esu užim­tas kū­ry­ba, o šiaip – lais­vas!“ – nuo sce­nos mo­te­rims šir­dį glos­tė Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas, at­sa­ky­da­mas į pagrindinį...

Kuo ga­li­ma di­džiuo­tis Lie­tu­vo­je? Et­no­lo­gas pro­fesorius Li­ber­tas Klim­ka ga­li pa­teik­ti vi­są są­ra­šą: nuo...

Jo­niš­kie­tė Li­na Bud­rie­nė nuo vai­kys­tės gy­ve­no, kvė­pa­vo šo­kiu. Bū­da­ma dar moks­lei­vė gru­pę jau­nes­nių vai­kų pa­ren­gė...

Jis grei­ta­kal­be be­ria žo­džius. At­ro­do, į juos net ne­be­tel­pa vi­sos gal­vo­je tie­siog ver­dan­čios min­tys. Jis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...