(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Pakruojyje

Konkursai

Dei­man­tė GIED­RI­MAI­TĖ, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ant­ro­jo kur­so stu­den­tė kur­šė­niš­kė
GAMINK ir balsuok
Dei­man­tė GIED­RI­MAI­TĖ, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ant­ro­jo kur­so stu­den­tė kur­šė­niš­kė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Į merus taiko ir vidutiniokai, ir prakutę

2015 m. sausio 30 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­no me­ro po­sto sie­kia sep­ty­ni kan­di­da­tai. Kop­da­mi į ra­jo­no val­džios olim­pą jie pri­va­lė­jo pa­vie­šin­ti sa­vo tur­tus, pa­ja­mas, su­mo­kė­tus vals­ty­bei mo­kes­čius ir pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo šei­mas, in­te­re­sus, ku­riuos pri­va­lė­jo at­skleis­ti per gau­tas do­va­nas ar pa­sko­las.Pir­ma­sis pre­ten­den­tų į kan­di­da­tus tie­sio­gi­nių me­ro rin­ki­mų są­ra­še – Sau­lius Ge­giec­kas – bu­vęs ra­jo­no me­ras, bend­ra­par­tie­čių nu­ša­lin­tas nuo pa­rei­gų dėl pra­ras­to pa­si­ti­kė­ji­mo...

„Karštieji taškai“ – ne tik teisėsaugos problema

2015 m. sausio 30 d.
Prieš po­rą sa­vai­čių Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ro Li­no Per­na­vo vie­šai įvar­dy­to­se ne­sau­giau­sio­se ra­jo­no vie­to­se su­stip­rin­tas pa­tru­lia­vi­mas. Bet pa­ste­bi­ma, kad vie­ni po­li­ci­nin­kai pro­ble­mos neišsp­ręs – rei­kia ir vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mo.Pir­mo­sio­mis šių me­tų sa­vai­tė­mis Ly­gu­mų mies­te­lio cent­re esan­čia­me tur­ge­ly­je ne­be­li­ko pre­kiau­to­jams skir­tos pa­vė­si­nės.
„Po vie­no sa­vait­ga­lio pa­vė­si­nę ra­do­me apar­dy­tą, pa­svi­ru­sią – tuo­kart nio­ko­to­jams...

Vagims sutrukdė kaimo gyventojai

2015 m. sausio 30 d.
Drau­de­liuo­se iš ne­gy­ve­na­mos so­dy­bos me­ta­lą gro­bu­siems gir­tiems va­gims su­truk­dė kai­mo gy­ven­to­jai, pa­tys juos per­se­kio­ję ir iš­kvie­tę po­li­ci­ją.Sau­sio 25-osios va­ka­re Drau­de­lių gat­ve ėję trys vy­rai iš­gir­do tran­kant me­ta­lą. So­die­čiai nu­spren­dė pa­tik­rin­ti, kas da­ro­si ne­gy­ve­na­mo­je so­dy­bo­je. Drau­de­lie­čiai spė­jo, kad į ją grei­čiau­siai bus atė­ję va­gys.
Spė­ji­mas pa­si­tvir­ti­no: vy­rams priė­jus ar­čiau, iš so­dy­bos kie­mo iš­bė­go trys jau­ni vy­ru­kai. Sprun­kan­čius juos drau­de­lie­čiai...

Dienos žiniosDaugiau

Siūloma uždrausti asmenims iki 18 metų rūkyti tabako gaminius ar net jų turėti. Tokį Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo projektą Seimo posėdžių...

Į rinkimus dažniausiai ateina žmonės, kurie jaučia politinį prieraišumą, svarbus veiksniai yra įprotis balsuoti, socialinės aplinkos...

Jeigu naftos kaina eurais nusistovės ties ta riba, kur yra dabar, benzino kaina Lietuvoje gruodžio mėnesį gali mažėti iki 4,10...

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Mokyklų naujienosDaugiau

Mokiniai klausėsi pasakojimo apie Austriją ir jos švietimo sistemą, stebėjo šios šalies vaizdus.
„Rasos“ progimnazija skatina...

Dar prieš susitikdami su mokslininkais mokiniai rašė, kokios mokslo sritys, kas juos labiausiai domintų. Pasirodo, kad interesų...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Tai tik vienas iš epizodų po tragiškų įvykių Prancūzijoje. Būta jau neramumų ir kituose Prancūzijos miestuose, Vokietijoje, spauda rašo ir apie terorizmo...

Žaibiška reakcija į kritikąŽmonės viskuo nusivylę, sako, kad šiais laikais į kritiką nebereaguojama. Bet... dar ne visi apatiški. Praėjusį...

Trūko tik pagrindinės šios svetimos valios įgyvendintojos Prezidentės, kuri žarijas išmoko žarstyti kitų rankomis.
Atvirai mūsų stojimą į...

Dar nespėjo euras apšilti kojų Lietuvoje, o jau prasidėjo. Seimo narys K. Masiulis iš vieno Baltarusijos portalo sužinojo, kad...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Neįgaliųjų centro lankytojas darbavosi direktorės kieme (15)

Teisėtvarka
2015 m. sausio 29 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Klo­vai­nių mies­te­ly­je, esan­čio Sut­ri­ku­sio in­te­lek­to jau­ni­mo cent­ro lan­ky­to­jai pa­tar­nau­ja šios įstai­gos di­rek­to­rei – ka­sa snie­gą jos kie­me. Cent­ro di­rek­to­rė Auš­ra But­no­rie­nė tei­si­na­si, kad toks at­ve­jis bu­vo tik vie­ną kar­tą.Klo­vai­niuo­se gy­ve­nan­ti laik­raš­čio skai­ty­to­ja pir­ma­die­nio po­pie­tę te­le­fo­nu nu­fo­tog­ra­fa­vo, kaip Sut­ri­ku­sio in­te­lek­to jau­ni­mo cent­ro lan­ky­to­jas ka­sa snie­gą nuo ke­liu­ko į di­rek­to­rės kie­mą.
Įs­tai­gos...

Sulaiky­ti plė­ši­ką pa­dė­jo api­plėš­tie­ji (4)

Krašto žinios
2015 m. sausio 29 d.
Pa­ke­liui į na­mus api­plėš­ti neį­ga­lūs pa­kruo­jiš­kiai My­ko­las Kar­pa­vi­čius ir Vi­ta­li­ja Ta­mo­liū­nie­nė pa­tys sten­gė­si su­lai­ky­ti už­puo­li­ką, per­se­kio­jo ir pa­ro­dė po­li­ci­nin­kams jo slėp­tu­vę. Areš­ti­nė­je at­si­dū­ręs pen­kias­de­šimt še­še­rių įta­ria­ma­sis rad­vi­liš­kie­tis – anks­čiau ne kar­tą teis­tas, pa­sku­ti­nį kar­tą iš ka­lė­ji­mo išė­jęs per­nai.Ant­ra­die­nį apie dvi­de­šim­tą va­lan­dą Links­mu­čiuo­se (už pu­sant­ro ki­lo­met­ro nuo Pak­ruo­jo) gy­ve­nan­tis My­ko­las Kar­pa­vi­čius su drau­ge Vi­ta­li­ja Ta­mo­liū­nie­ne ap­si­pir­kę...

Pakruojo sinagogos duris pravėrė projektuotojai (5)

Krašto žinios
2015 m. sausio 27 d.
Si­na­go­ga ke­le­tą de­šimt­me­čių sto­vė­jo ne­nau­do­ja­ma, ne­re­konst­ruo­ja­ma, nors lai­ky­ta vie­nu iš uni­ka­lių Pak­ruo­jo me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros sta­ti­nių.
Si­na­go­go­je po re­konst­ruk­ci­jos pla­nuo­ja­ma įreng­ti Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų sky­riaus pa­tal­pas. Pas­ta­tui at­sta­ty­ti pa­ra­mos gau­ta be­veik 700 tūks­tan­čių eu­rų. 11 pro­cen­tų šios su­mos pri­si­dė­ti įsi­pa­rei­go­jo Sa­vi­val­dy­bė.
Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus Kul­tū­ros pa­vel­do vy­riau­sias spe­cia­lis­tas...

Etikos sargo keitimą lydėjo juokeliai

Krašto žinios
2015 m. sausio 23 d.
Vakar rajono Tarybos posėdyje buvo nubalsuota už naują Etikos komisijos pirmininką. Šiame poste kelias kadencijas iš eilės buvusį daugumos koalicijos atstovą Justiną Macijauską pakeitė opozicijos teiktas kandidatas Povilas Karvelis.
Keisti Etikos komisijos pirmininką susirūpinta po to, kai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) skyrė įspėjimą J. Macijauskui dėl privačių ir viešų interesų konflikto.
Įspėjimą rajono Tarybos Etikos komisijos pirmininkas užsidirbo po to, kai Taryboje dalyvavo ir balsavo svarstant lėšų Kruojos gatvės...

Problemų daugėja – policininkų mažėja (4)

Krašto žinios
2015 m. sausio 23 d.
Aptariant pernykštę Pakruojo policijos komisariato veiklą, dalyvavo Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Rimantas Bobinas ir Seimo narys Vitalijus Gailius. Paliestos ir nūdienos aktualijos – liekantys neištirti nusikaltimai, dažnėjantys teisės pažeidimai.Pristatydami visuomenei pernykščius Pakruojo policijos komisariato rezultatus, Viešosios policijos skyriaus viršininkas Ginas Pocevičius ir Kriminalinės policijos skyriaus viršininkė Eglė Koskutė-Peseckė...

Ugnis turtą naikino dėl neatsargumo ir padegimų

Krašto žinios
2015 m. sausio 23 d.
Praėjusios savaitės pabaiga ir šios pradžia pažymėtos gaisrais. Dėl dviejų pradėti ikiteisminiai tyrimai – įtariama, kad ugnį įžiebė padegėjai. Trečiojo priežastimi laikoma be priežiūros likusi ne visiškai užgesinta krosnis.Savaitgalio naktį Guostagalyje suliepsnojo septyniasdešimt septynerių metų gyventojo medinė daržinė ir malkinė. Šeimininkas bei kartu gyvenant jo dukros šeima miegojo. Juos pažadino kylančias liepsnas pamatę kaimynai ir iškvietę gaisrininkus.
Daržinė bei malkinė sudegė su jose laikytais daiktais. Gaisras sunaikino dalį šeimos pasiruoštų malkų, kitos...

„Gerumo lašai“ – Linkuvos seniūnijos žmonėms (4)

Krašto žinios
2015 m. sausio 23 d.
Įsimintiną padėkos vakarą Linkuvos seniūnija surengė savo žmonėms. Simboliniai „Gerumo lašai“ įteikti aktyviausiems seniūnijos talkininkams ir pagalbininkams, o jiems išsakyta padėka, pavadinta gerumo jūra. Iškilmėmis nustebinta kviestinė publika spėliojo, ar tai nėra seniūnės Kazimieros Bacevičienės atsisveikinimo su postu vakaras.
Iškilmės užminė mįslę
Padėkos renginys, į kurį praėjusio penktadienio vakarą buvo sukviesta gal pora šimtų žmonių, buvo pavadintas padėkos vakaru „Gerumo lašas“.
Iš stiklo lieti gerumo lašai buvo įteikti miesto ir apylinkės žmonėms, ne vienerius...

Prasidėjo Etnografiniams regionų metams skirti renginiai

Krašto žinios
2015 m. sausio 23 d.
2015-ieji paskelbti Etnografinių regionų metais. Jiems skirtų renginių ciklas Linkuvoje pradėtas nuotraukų parodos atidarymu ir tautinio kostiumo pristatymu, o Pakruojyje – Tarmių vakaru.Linkuvos kultūros centro didžiojoje salėje buvo atidaryta fotografijų paroda „Linkava“. Čia eksponuojamose nuotraukose užfiksuotos renginių, kuriuose dalyvavo folklorinių ansamblių „Linkava“ ir „Ratinėls“ saviveiklininkai, akimirkos.
Centro etnografė Marytė Pališkienė pristatė aukštaitišką tautinį kostiumą, kurį vilkėjo folkloro ansamblio „Linkava“ saviveiklininkė Roberta Žilinskytė...

Žeimeliečiai paminėjo Teodoro Grotuso jubiliejų

Krašto žinios
2015 m. sausio 23 d.
Ne kiekviena vietovė gali didžiuotis turinti pasaulinio garso mokslininką. Mūsų kraštui likimas buvo dosnus. Žeimelyje paminėtos 230-osios pirmojo Lietuvoje mokslininko Teodoro Grotuso gimimo metinės.Teodoras Grotusas gimė 1785 m. sausio 20 dieną Leipcige (Vokietija), tačiau po metų mirus tėvui berniukas su motina atvyko gyventi į Gedučių dvarą. Čia prabėgo jo vaikystė, paauglystė, atsiskleidė pirmieji talentai menui ir mokslui. Jis pirmasis pasauliui įrodė vandens ir tirpalų elektrolizės teoriją, atrado pagrindinį fotochemijos dėsnį ir daug kitų išradimų. Tai...

Prieš rin­ki­mus val­džia ta­po rū­pes­tin­ga (6)

Krašto žinios
2015 m. sausio 22 d.
Prieš rinkimus valdžia tapo rūpestingaPakruojo miesto ir Pamūšio kaimo kultūros darbuotojai turi vilties, kad artėjant rinkimams bus suremontuoti kultūros namai. Kelerius metus rašę raštus apie išpuvusias duris, langus, kultūrininkai praėjusią savaitę susilaukė dar nematyto valdžios ir politikų dėmesio. Rinkimai įsibėgėja.
Virš pagrindinių Pakruojo kultūros centro durų esantis arkinis langas kelia grėsmę. Sausio 13-ąją, išeinant iš minėjimo kultūros centre, stipraus vėjo gūsis šalia žmonių numetė apipuvusį pagalį.
Žmonės išsigando, kad tai gali būti lango rėmo dalis, ir stiklai tuoj pažirs ant...

Gelbėjo gyventojus, bet užliejo dvarą (3)

Budintis reporteris
2015 m. sausio 16 d.
Vakar popietę Kruojos vandenys, leidžiami per užtvanką Pakruojyje, užtvindė du Pakruojo dvaro pastatus. Vanduo sunkėsi per sienas į rekonstruotas patalpas, kurias panašus potvynis nuniokojo prieš dvejus metus.„Pirmiausia besiveržiantis iš upės vanduo užliejo arčiausiai esantį vandens malūną, kuriame įrengta pirtis, konferencijų salės. Netrukus vanduo pasieks ir netoli nuo upės įsikūrusį viešbutį „Stadala“, – tokį pranešimą vakar pavakare išplatino dvaro valdytojo administracija. Ji jau skaičiuoja pirmuosius nuostolius – savaitgalį neįvyks dalis planuotų renginių...

Bū­riai rin­ki­mų ko­voms jau iš­ri­kiuo­ti (14)

Krašto žinios
2015 m. sausio 16 d.
Vakar buvo paskutinė diena, kai politinės jėgos galėjo registruotis savivaldybių tarybų rinkimams.Šiais metais savivaldos rinkimai ypatingi, nes pirmąkart rinksime ne tik tarybas, bet ir tiesiogiai merus. Todėl ir dėmesys – ypatingas.
Pakruojo rajone vakar buvo užsiregistravusios 7 partijos ir vienas visuomeninis rinkimų komitetas. Užregistruoti ir 7 kandidatai į merus. Kariaunos išrikiuotos. Prasideda kampanija už rinkėjų balsus, už vietą po saule.
Į rinkimų žygį išsiruošė partija „Tvarka ir teisingumas“, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų...

Paslaugų sąraše bendravimo nėra (1)

Krašto žinios
2015 m. sausio 16 d.
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pakruojo filialo pirmininkė Kristina Butkevičienė pažymi, kad neįgaliųjų organizacijos paskutiniu laiku ypač apkraunamos popieriais. Per juos lieka mažai laiko bendrauti su žmonėmis. Formaliai į filialo teikiamas paslaugas bendravimas nė neįrašytas.Nuo praėjusių metų filialui vadovaujanti socialinio darbo specialistė K. Butkevičienė skaičiavo, jog kartkartėmis rašo septynias ataskaitas apie organizacijos veiklą. O nuolat pildomų dokumentų filialo būstinėje pririkiuotos segtuvų eilės.
„Mes galime blogai pasijutusiam lankytojui...

Daugiausiai gaisrų – dėl neatsargumo (1)

Krašto žinios
2015 m. sausio 16 d.
Iš pernai rajone kilusių gaisrų daugiau nei pusės priežastis – žmonių neatsargumas. Ypač dažnai degė šiukšlės, pernykštę gaisrų statistiką išauginusios kone per pusę, lyginant su 2013-aisiais.Pernai rajone kilo 119 gaisrų – beveik per pusę daugiau, negu užpernykščiais metais (80). Daugiau kaip pusę nelaimių (61) prišaukė žmonių neatsargumas. Toks dėl neatsargumo kilusių gaisrų šuolis fiksuojamas po ketverių metų pertraukos (2009-aisiais dėl neatsargumo kilo 69 gaisrai).
Pakruojo priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Aurimas Bička teigia, jog gaisrų statistiką labiausiai išaugino...

Kariškiams – Laisvės gynėjų liudijimai

Krašto žinios
2015 m. sausio 16 d.
Pakruojyje Sausio 13-ąją nusilenkta žuvusiems laisvės gynėjams, prisiminti atkurtos Lietuvos kariuomenės kariai, saugoti Parlamento prieš dvidešimt ketverius metus vykę Žeimelio užkardos pasieniečiai. Šventinį koncertą susirinkusiems dovanojo moksleiviai.Į Kultūros centro salę besirenkančius minėjimo dalyvius pasitiko Sausio 13-ąją žuvusiųjų portretai, prie jų plevenančios žvakelių liepsnos. Ir jauni, ir senjorai atsistoja, sveikindami iškilmingai įnešamą trispalvę, giedodami himną. Tyla pagerbiamas laisvės gynėjų atminimas.
Lietuvos kariuomenės atsargos...

Kolekcininkės svajonė – antpirštis Pakruojui

Krašto žinios
2015 m. sausio 16 d.
Pakruojietė Rima Raziulienė nėra suvenyrų mėgėja, tačiau suvenyriniai siuvėjų antpirščiai jai – išimtis. Mažus dailius daikčiukus, kurie primena jos pačios ar draugų keliones, siuvėja modeliuotoja kaupia jau beveik dešimt metų.
Rima Raziulienė niekada neketino tapti kolekcininke. Ir dabar savo pomėgio rinkti siuvėjų antpirščius nelaiko šios srities žinovės užsiėmimu. Antpirščiai tapo maloniais smulkiais suvenyrais, kurie primena juos dovanojusius draugus, klientes, savo pačios keliones.
„Pirmąjį antpirštį prieš dešimtmetį gavau dovanų per Kalėdas. Jis buvo dėžutėje...

Laisvės gynėjų diena Klovainiuose

Krašto žinios
2015 m. sausio 16 d.
Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena, kasmet verčia iš naujo susikaupti bei susimąstyti. Klovainių kultūros įstaigų darbuotojai miestelio gyventojus pakvietė prisiminti tragiškuosius 1991-ųjų įvykius.Atėjusieji galėjo pavartyti leidinių puslapius, peržvelgti nuotraukas, atminimo žvakučių šviesoje pamąstyti apie laisvę, ką ji reiškia dabar ir ką reiškė prieš dvidešimt metų...
Ligita Užkuraitytė priminė istorinės dienos svarbą, o iš skaitovių Urtės Ivanauskaitės ir Ugnės Jurgaitytės lūpų liejosi nuoširdūs K. Almeno eilėraščių posmai...
Vida GRIGALIŪNIENĖ, Klovainių bibliotekininkė

Jaunajai kartai – apie laisvės gynėjus

Krašto žinios
2015 m. sausio 16 d.
Bardiškių biblioteka kartu su vietos Kultūros namais jaunąją bardiškiečių kartą pakvietėme į Laisvės gynėjų dienai skirtą popietę istorinės Sausio 13-osios tragiškiems įvykiams ir aukoms prisiminti.
Salėje parengėme parodą „Mes buvome ten...“ Prie kiekvieno žuvusiojo už Lietuvos laisvę nuotraukos uždegėme po žvakelę, priminėme susirinkusiems kiekvieno žuvusiojo nuo okupantų agresijos biografiją, pasidalijome tų dienų prisiminimais. Žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus pagerbėme tylos minute.
Gitana NORGAILIENĖ

Laisvės gynėjų dieną – vaidinimas

Krašto žinios
2015 m. sausio 16 d.
Laisvės gynėjų dieną netradiciškai paminėjo žeimeliečiai: čia ne tik skambėjo žodžiai apie laisvę, bet ir parodytas vaidinimas.„Užmuškite paukštį – čiulbėjimas liks, užmuškite laisvę – ir nieko neliks...“ – šie poeto Jono Jakšto žodžiai buvo išrašyti Žeimelio daugiafunkcio centro darbuotojų parengtame stende, skirtame laisvės gynėjams atminti.
Žeimelio gimnazijos 6 klasės mokinė Edita Steponavičiūtė popietę pradėjo prasmingais žodžiais apie laisvę ir visus pakvietė pažiūrėti daugiafunkcio centro kultūros padalinio vaikų dramos būrelio pastatytą spektaklį „Katės namai“.
Po...

Dienos populiariausi

Į merus taiko ir vidutiniokai, ir prakutę

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Še­du­vo­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) su­reng­ta­me ka­ra­tė tur­ny­re „Še­du­vos tau­rė-2015“ tarp aš­tuo­nių ja­me da­ly­va­vu­sių...

Keturi kampai

Se­zo­ni­nė pa­ro­dų erd­vė ir lau­ko ka­vi­nė Šiau­liuo­se. Vie­ta, ku­ri ska­tin­tų ak­ty­viau do­mė­tis me­nu. At­siž­velg­da­ma į...

Centas prie cento

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai tu­ri at­nau­jin­tą inst­ru­men­tą dar­bo...

Atolankos

Kel­mės ma­ža­sis teat­ras, kaip mė­gė­jų teat­ras, be­ne la­biau­siai iš­gar­sė­jęs kau­kių ko­me­di­jo­mis „Trys my­li­mos“ ir „Žal­do­ky­nė“...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Kai vienas – apie ratus, o kitas – apie batus, susikalbėti neįmanoma. Mes kviečiame susikalbėti – ir apie ratus, ir apie batus...

Maisto menininke vadinama Jolita Vaitkutė originaliai atsisveikino su lietuviška valiuta – padedama bičiulių sukūrė beveik 3 metrų pločio...

Trys kostiumai, kurių kiekvienas turi po dvidešimt transformacijų, atspindi skirtingus džiazo stilius. Kaligrafija ant drabužių –...

Kelmės mažajame teatre dirbantis 24 metų aktorius Vaidas Praspaliauskas nelaiko savęs žvaigžde. Sako, jog aktoriumi save galėtų...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai