(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Pakruojyje

Konkursai

Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Grybų grybai
Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Visi dalyviai
Beat­ri­čė JUR­GAI­TY­TĖ, Šiau­lių ra­jo­no Meš­kui­čių gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė
Gamink ir BALSUOK
Beat­ri­čė JUR­GAI­TY­TĖ, Šiau­lių ra­jo­no Meš­kui­čių gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Renovuotame name šąla žmonės

2014 m. spalio 31 d.
Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

Ti­kė­jo­si kom­for­to
Re­no­vuo­ti Kruo­jos gatvės 4 ir 6 na­mo dau­gia­bu­čiai (pri­klau­san­tys tri­jų na­mų bend­ri­jai) šil­dy­mo se­zo­ną pa­si­ti­ko šal­tais ra­dia­to­riais.
Dau­giau kaip sa­vai­tė praė­jo nuo pa­skelb­tos šil­dy­mo se­zo­no pra­džios, ta­čiau pir­mie­ji mies­te re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čiai šil­dy­mo sis­te­mos neį­jun­gė.
Dau­gu­ma šių dvie­jų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų nu­spren­dė tau­py­ti, kol kas ši­lu­mos į na­mus neį­si­leis­ti. To­kiam bend­ri­jos pir­mi­nin­ko pa­siū­ly­tam...

Apdovanotos gražiausiai tvarkomos švietimo įstaigos

2014 m. spalio 31 d.
Penk­ta­die­nį ap­do­va­no­tos 2014 me­tais gra­žiau­siai edu­ka­ci­nes erd­ves tvar­kan­čios ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gos.Ren­gi­nio me­tu pa­si­džiaug­ta, kad mo­kyk­lų ir vai­kų dar­že­lių ko­lek­ty­vai kas­met su­ku­ria kaž­ką nau­jo ir gra­žaus, įver­tin­tos kiek­vie­nos ug­dy­mo įstai­gos stip­rio­sios ir silp­no­sios vie­tos.
Vi­du­ri­nių mo­kyk­lų gru­pė­je nu­ga­lė­to­ja pri­pa­žin­ta Ro­za­li­mo vi­du­ri­nė mo­kyk­la (di­rek­to­rius G. Sko­rups­kis).
Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Ly­gu­mų vi­du­ri­nė mo­kyk­la (di­rek­to­rė J...

Ta­ką į dva­rą pri­žiū­ri se­niū­ni­ja

2014 m. spalio 31 d.
„Ta­kas nuo BMX dvi­ra­čių tra­sos – jau įpras­ta dvi­ra­ti­nin­kų pa­si­va­ži­nė­ji­mų vie­ta ir mėgs­tan­čių pa­si­vaikš­čio­ti žmo­nių: ge­ru oru juo pa­to­gu pa­siek­ti dva­rą. Bet vi­sai ne­džiu­gi­na ta­ke­lio pa­kraš­čiuo­se žie­mai sty­ro­ti pa­lik­ti aukš­ti pikt­žo­ly­nai. Gi­ria­mės gra­žiai res­tau­ruo­tu dva­ru, tai su­tvar­ky­kim ir ta­ką į jį, kad ne­bū­tų gė­da dėl „ka­ka­ry­kų“ kai­my­nys­tės, – sa­kė re­dak­ci­jos pa­šne­ko­vas.
Ta­ką iš Kruo­jos kvar­ta­lo į Pak­ruo­jo kai­mą pri­žiū­ri Pak­ruo­jo se­niū­ni­ja. Se­niū­nas Sau­lius Mar­gis...

Plaučiškietės sodyboje – kontrabandinių rūkalų parduotuvė

2014 m. spalio 31 d.
Plau­čiš­kių kai­mo gy­ven­to­jos so­dy­bo­je ap­si­lan­kę po­li­ci­nin­kai su­ra­do 738 pa­ke­lius kot­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių. Už tai šei­mi­nin­kei gre­sia tūks­tan­ti­nė bau­da.Į so­dy­bą pa­rei­gū­nai už­su­ko tik­rin­da­mi gau­tą ano­ni­mi­nę in­for­ma­ci­ją apie ne­le­ga­lią pre­ky­bą rū­ka­lais. Šei­mi­nin­kė iš kar­to pri­si­pa­ži­no ir dėl ne­le­ga­lios veik­los nuo­šir­džiai gai­lė­jo­si. Pak­laus­ta, ko­dėl už­sii­ma ne­le­ga­lia pre­ky­ba, plau­čiš­kie­tė sa­kė, kad ki­taip ne­ga­lin­ti pra­gy­ven­ti.
Na­me mo­te­ris lai­kė 571 pa­ke­lį...

TRUMPAI

2014 m. spalio 31 d.
Už pa­vyz­din­gą tar­ny­bą, ge­rus re­zul­ta­tus stip­ri­nant tei­sėt­var­ką Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pir­mo­jo laips­nio po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­las „Už ne­prie­kaiš­tin­gą tar­ny­bą“ skir­tas Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus ty­rė­jui Rai­mun­dui Ta­ma­šaus­kui. Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko ant­ro­jo laips­nio pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­lu „Už nuo­pel­nus“ ap­do­va­no­tas šio sky­riaus ty­rė­jas Al­vy­das Sa­ba­lis, tre­čio­jo laips­nio...

Vers­lo pagrindas – pa­sto­vu­mas ir at­kak­lu­mas

2014 m. spalio 31 d.
In­ga ir Vai­do­tas Mi­siū­nai Pak­ruo­jy­je tu­ri par­duo­tu­vę, apie ku­rią ži­no ir šiau­lie­čiai. Čia nau­do­tų ar nau­jų, ne­kon­di­ci­niais va­di­na­mų bal­dų, na­mų apy­vo­kos daik­tų ar net an­tik­va­ro va­žiuo­ja pirk­ti ir iš ki­tų mies­tų. Vers­lo sėk­mę ly­gu­mie­čių po­rai lė­mė pa­sto­vu­mas ir sun­kus dar­bas.
Bu­vu­sio­je Pak­ruo­jo duo­nos ke­pyk­lo­je įsi­kū­ru­sią in­di­vi­dua­lios V. Mi­siū­no įmo­nės par­duo­tu­vę pa­kruo­jie­čiai va­di­na vo­kie­čių krau­tu­ve. Čia pre­kiau­ja­ma nau­do­tais daik­tais ar ne­kon­di­cė­mis lai­ko­mo­mis pre­kė­mis iš...

Stačiūniečiams išdalytos nominacijos

2014 m. spalio 31 d.
Šeš­ta­die­nį sta­čiū­nie­čiai links­mi­no­si tra­di­ci­nė­je ru­dens va­ka­ro­nė­je „Ačiū Že­mei ir žmo­gui“. Jos me­tu skam­bė­jo dai­nos, ne­trū­ko vai­šių, o la­biau­siai nu­si­pel­niu­siems sta­čiū­nie­čiams iš­da­ly­tos no­mi­na­ci­jos.Pag­rin­di­nis ren­gi­nio ak­cen­tas bu­vo sep­ty­nios no­mi­na­ci­jos, ku­rio­mis ap­do­va­no­ti darbš­čiau­si, ak­ty­viau­si ar ki­taip kai­mą gar­si­nan­tys sta­čiū­nie­čiai.
Sta­čiū­nų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė An­ge­lė Za­vec­kie­nė „Pak­ruo­jo kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad to­kios no­mi­na­ci­jos...

Darbo aprangos kodas – klasikinis kostiumas

2014 m. spalio 31 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos Pak­ruo­jo ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jas Ge­di­mi­nas Cin­ku­tis lai­ko­si tai­syk­lės: į dar­bą tik su kos­tiu­mu – kla­si­ki­niu ar tar­ny­bi­nės uni­for­mos. Šį ap­ran­gos ko­dą keis­ti ki­tu vy­ras sau lei­džia tik lais­va­lai­kiu.
Iš Šiau­lių į dar­bą Pak­ruo­jo ra­jo­no agen­tū­ro­je va­ži­nė­jan­tis Ge­di­mi­nas Cin­ku­tis ne­su­ka gal­vos, kaip reng­tis dar­bo die­no­mis. Ry­tą ati­da­ręs rū­bų spin­tos du­ris vy­ras pir­miau­siai tu­ri pri­si­min­ti bū­si­mos dar­bo die­nos die­not­var­kę...

Linkuvos krašto saviveiklininkai pradėjo sezoną

2014 m. spalio 31 d.
Spa­lio 24-osios va­ka­rą Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­re skam­bė­jo svei­ki­ni­mo žo­džiai, lie­jo­si dai­nos, trep­sė­jo šo­kėjai. Taip Lin­ku­vos sa­vi­veik­li­nin­kai pa­mi­nė­jo kū­ry­bi­nės veik­los se­zo­no pra­džią.Su­si­rin­ku­siuo­sius šmaikš­čiu žo­džiu pa­svei­ki­no ren­gi­nio ve­dė­jai et­nog­ra­fė Ma­ry­tė Pa­liš­kie­nė ir me­no va­do­vas Si­mo­nas Ki­lius. Praė­ju­siais me­tais nu­veik­tus dar­bus ap­žvel­gė ir sva­jo­nes bei pa­lin­kė­ji­mus iš­sa­kė Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Met­har­das Zu­bas.
Mo­der­niai K...

Kurmių gyvenimas: džiaugsmai ir vargai

2014 m. spalio 31 d.
Vi­si žmo­nės – ma­ži ir di­de­li – ką nors ži­no apie kur­mius. Ma­žie­ji tik­rai yra ma­tę ani­ma­ci­nį fil­mą apie Co­liu­kę, ku­rią Kur­mis ke­ti­no ves­ti. Ir suau­gu­sie­ji šį fil­mą ne kar­tą žiū­rė­jo. Šio fil­mo Kur­mis skai­čia­vo, kiek kai­nuos žmo­ne­lės iš­lai­ky­mas. Šio fil­mo he­ro­jų ga­li­ma pa­ly­gin­ti su tau­piu fi­nan­si­nin­ku ar net ko­kios nors vals­ty­bės fi­nan­sų mi­nist­ru. Juk at­ro­do, kad šie žmo­nės nie­ko dau­giau ne­vei­kia, tik skai­čiuo­ja. Pa­ja­mas ir iš­lai­das dė­lio­ja. Suau­gu­sie­ji, bent kiek su­si­ję su...

Bibliotekininkės aplankė koleges Juodupėje

2014 m. spalio 31 d.
Ne­se­niai ra­jo­no mo­kyk­lų bib­lio­te­ki­nin­kės lan­kė­si Juo­du­pės (Ro­kiš­kio ra­jo­nas) gim­na­zi­jo­je, kur vy­ko se­mi­na­ras „Bib­lio­te­kos vaid­muo ir ga­li­my­bės ug­dant mo­ki­nių kū­ry­biš­ku­mą“.Gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­kės ap­ro­dė sa­vo bib­lio­te­ką. Su­ži­no­jo­me, kiek šiais moks­lo me­tais re­gist­ruo­ta skai­ty­to­jų, kiek bib­lio­te­kos fon­de yra ug­dy­mo pro­ce­sui rei­ka­lin­gos li­te­ra­tū­ros, va­do­vė­lių, kad čia įdieg­ta MOIS pro­gra­ma.
Bib­lio­te­ki­nin­kės mums pri­sta­tė ir mo­kyk­los is­to­ri­nį...

SPORTO NAUJIENOS

2014 m. spalio 31 d.
Pir­mą­sias vie­tas dvie­jų šo­kių pro­gra­mo­je iš­ko­vo­jo Do­mi­ny­kas Kai­rys ir Guos­tė Ma­ci­jaus­kai­tė. Šis ber­niu­kas šo­ko ir su Gus­te Nor­bun­tai­te – šo­kė­jė­lius taip pat ly­dė­jo sėk­mė.
Nu­ga­lė­jo ir Au­gus­to Ge­la­žio bei Mei­dos Bal­ti­nai­tės po­ra. Taip pat – Au­gus­to ir Aus­tė­jos Ado­mai­ty­tės po­ra.
Pir­mo­sio­mis vie­to­mis džiau­gė­si Do­vy­das Šums­kis ir Pau­li­na Va­lat­ko­vič bei Kor­ne­li­ja Čes­nai­tė, Do­na­tas Dar­gis ir Mar­ty­na Ri­di­kai­tė bei Luk­re­ci­ja Čes­nai­tė.
Tri­jų šo­kių pro­gra­mo­je...

Dienos žiniosDaugiau

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių, gal net pagrindinė Lietuvą slegiančių vargų ir persekiojančių bėdų priežastis – šalyje vis dar nėra...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Ki­tų me­tų biu­dže­tas jau pa­reng­tas ir pa­teik­tas Sei­mui svars­ty­ti ir tvir­tin­ti. O po bus įduo­tas vi­sai vals­ty­bei –...

Žurnalistas
Šis klausimas ne retorinis. Po to, kai Anykščių rajono vienas iš seniūnų socialiniame tinkle su gera humoro doze...

Lig šiol buvo įprasta taip – socialdemokratai siūlo ir laimina PVM lengvatas, konservatoriai su liberalais – naikina...

Šiaulių miesto tarybos nariai skaičiuoja balsus, ar galėtų pareikšti nepasitikėjimą miesto merui Justinui Sartauskui. Socialdemokratų...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Latvio kūryba mylimosios gimtinėje

Krašto žinios
2014 m. spalio 28 d.
Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re ati­da­ry­ta jau­no me­ni­nin­ko Val­dis Lau­rens per­so­na­li­nė kū­ry­bos pa­ro­da. Skulp­to­rių ir ta­py­to­ją iš Daug­pi­lio (Lat­vi­ja) į Pak­ruo­jį at­ve­dė mei­lė.Ke­lio­se de­šim­ty­se alie­ju­mi ar pa­ste­le su­kur­tų dar­bų – pei­za­žai, ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­lai. Ir žir­gai: sto­vin­tys, šuo­liuo­jan­tys ar be­si­dai­ran­tys į to­lius. Vie­na iš pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mų skulp­tū­rų – žir­gas, tar­si trum­pam su­stab­dy­tas šiam be­si­ver­žiant į prie­kį.
V. Lau­rens kū­ri­niai pil­ni ener­gi­jos – net...

Savivaldybė – silpnoji pusė kovoje su direktore (5)

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Praėjusį penktadienį rajono savivaldybėje lankėsi Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) viceministras Erikas Mačiūnas ir Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius su grupe specialistų. Šio vizito tikslas – išsiaiškinti, kas vyksta Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, su kurio direktore Laima Miežiene savivaldybės Administracija ietis laužo ne pirmus metus.
Šiuo metu Savivaldybės administracija laukia ministerijos išvadų apie atliktą tyrimą Visuomenės sveikatos biure.
SAM delegacijos išvyką į...

Pagerbti grožio puoselėtojai (2)

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Praėjusį penktadienį Pakruojo kultūros centre paskelbti tradicinio gražiausiai tvarkomos sodybos ir aplinkos konkurso rezultatai.Šiemet komisija apžiūrėjo 170 gražiai tvarkomų sodybų, įstaigų, visuomeninės paskirties pastatų aplinką. Apdovanoti atrinktų grožio puoselėtojų ir šiemet buvo didesnis būrys.
Kaimo sodybų kategorijoje nugalėtojais tapo klovainiečiai Vida ir Jonas Veliuliai.
Antrąsias vietas pelnė lygumiečiai Erika ir Remigijus Juriai bei Genovaitė ir Pranas Lapinskai iš Sigutėnų.
Trečiosios vietos atiteko Ingridai ir Aušriui Čeponiams iš Žvirblonių...

Remiamiems žmonėms – priešgaisrinė signalizacija

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Ketvirtadienį septyniolikai socialinių būstų nuomininkų nemokamai įrengta priešgaisrinė dūmų signalizacija. Ne vienas iš tokių nuomininkų po valdiška pastoge atsidūrė, gaisrams sunaikinus jų namus.Pakruojo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos skyrininkas Giedrius Šiupinys ir ugniagesys gelbėtojas Zenonas Špakis, lydimi socialinio būsto administravimo vyresniosios specialistės Solveigos Naglienės, beldžiasi į socialinių butų duris Linkuvoje. Į kai kurias – veltui: gyventojų nėra namie arba jie neatidaro.
Miesto centre butą nuomojanti Genovaitė Muchienė ne iš karto supranta, ko...

Mokytojos ėmėsi dingusio Pakruojo paieškų (3)

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos mokytojos Liongina Kanapickienė ir Vida Kleinotaitė be savo tiesioginio darbo ėmėsi dar kraštotyrininkių veiklos. Rajono centre nėra muziejaus, todėl jos sumanė surinkti istorinę medžiagą apie dingusį Pakruojį.Janina VANSAUSKIENĖ

Pradžia – nuo pastatų
Lietuvių kalbos mokytoja Liongina Kanapickienė ir istorikė Vida Kleinotaitė ėmusios rinkti istorinę medžiagą apie Pakruojo praeitį, nesitikėjo, kad tiek daug įdomybių joms pavyks atskleisti.
Pirmiausia pedagogės pradėjo domėtis senaisiais miesto...

Į mokyklą – su augintiniais

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Linkuvos gimnazijoje pradinių klasių moksleiviams vyko renginys ,,Mano augintinis“, skirtas Pasaulinei gyvūnų apsaugos dienai paminėti. Į Specialiosios mokyklos salę su savo augintiniais rinkosi vaikai, lydimi tėvelių.
Ko čia tik nebuvo! Galima buvo pasigrožėti žuvytėmis, žiurkėnais, degu, kačiukais, šuniukais...
Renginio metu vaikai pasakojo apie savo augintinius. Į visų klausimus atsakinėjo veterinarijos gydytojas V. Jonaitis. Buvo galimybė čia pat savo gyvūnėlius ir paskiepyti.
Vėliau vyko viktorina ir piešinių parodėlė. Vaikai piešė savo...

Žavėjomės botanikos sodu

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Rajono mokyklų bibliotekininkai, pailsėję po atostogų, kupini naujų idėjų ir planų, rinkosi į pirmąjį rudens pasitarimą Pakruojo švietimo centre.
Pasitarimo metu buvo pasidžiaugta praėjusių mokslo metų veikla, išklausyta kolegių nuomonė apie darbą atskirose veiklos srityse ir priimtas šių metų veiklos planas.
Po pasitarimo vykome į Šiaulių universiteto botanikos sodą. Botanikos sodo direktorė dr. Asta Klimienė supažindino su botanikos sodo veikla. Tai reprezentacinė ir edukacinė tyrimų bazė. Bendras sodo plotas 6,54 hektarų. Jame auginama per 4000 įvairių rūšių ir veislių augalų...

Linksminamės su „Jo Didenybe Rudeniu“

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Ruduo šiemet nepagailėjęs aukso spalvos, saulės spindulių, šilto oro nuolat kvietė dar pasidžiaugti jo turtais ir nenusakomu grožiu. O vaikai nekantravo ir laukė susitikimo su Rudenėliu, todėl jau spalio pirmosios savaitės pirmąjį penktadienį nutiesė jam 11,5 m kilimą iš rudens nuauksintų lapų,rudeninių žiedų , obuolių, kaštonų, žolynų. Pabuvę gamtoje, mokytojų paakinti vaikai grįžę į klases piešė rudeninius medžius, kūrė vaisių ir daržovių aplikacijas, eilėraščius. Visą tai sudėjo į parodą.
Vėliau projekto veikla pakvietė prisijungti ir ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų tėvelius, jie kartu su...

Poskyris turi naują vadovą

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Pakruojo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyris turi naują viršininką: šiose pareigose nuo praėjusios savaitės dirba šiaulietis Aurimas Bička.Prieš tai A. Bička dirbo Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos analogiško skyriaus vyresniuoju specialistu.
Naujasis poskyrio vadovas kilęs iš Panevėžio, darbą priešgaisrinėje tarnyboje pradėjo eiliniu specialistu Kaune.
„Miestai – mažyn, pareigos – aukštyn“, – savo karjerą su humoru pristato A. Bička, jau besidairantis pirkti būstą Pakruojyje ar netoli jo.
„Pakruojo...

Lengvaatlečių sėkmė Klaipėdoje

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Sekmadienį Klaipėdoje vyko finalinis „EUROVAISTINĖS 10 km bėgimo taurės“ etapas, kuriame savo jėgas išmėgino elitiniai šalies bėgikai bei bėgimo mėgėjai, varžęsi pustrečio, penkių ir dešimties kilometrų distancijose. Čia paaiškėjo ne tik šio etapo, bet ir absoliučios bei profesionalų įskaitų nugalėtojai.Pakruojo bėgimo mėgėjų klubo „Vėjas“ sportininkai Kęstutis Abromaitis ir Albertas Survila dalyvavo visuose septyniuose 10 kilometrų bėgimo etapuose ir iškovojo nugalėtojų taures savo amžiaus grupėse.
Šiame bėgime startavusi Ramunė Pociuvienė bėgo penkis kilometrus ir finišavo trečia...

Švietimo skyriaus kieme veikė „restoranas“

Krašto žinios
2014 m. spalio 23 d.

Nors restoranas lankytojams „duris“ atvėrė vidurdienį, Švietimo skyriaus kiemas šurmuliavo nuo pat ryto.
Vienos moterys maišė tešlą blynams ir ruošė jiems įdarus, pjaustė daržoves sriubai virti, vėrė vėrinukus su lašinukais, duona ir rudens gėrybėmis. Vėliau įrenginėjo „virtuvę“, kūrė lauko krosneles.
Kitos ruošė restorano valgomąjį: sustatė stalus ir suolus. Tam puikiausiai tiko šaligatvio plytelės ir vadinamieji europadėklai. Ant laikinųjų stalų tiesė popierines staltieses, puošė rudeninių gėlių puokštėmis, vaisiais ar daržovėmis.
Kai į restoraną pradėjo...

Ekstremalios situacijos atveju – ruoštis chaosui? (6)

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Praeitą savaitę, vykdant gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimą įjungtos elektros sirenos, kai kuriems pakruojiečiams sukėlė nerimo dėl karo. Redakcija išsiaiškino, kad tokios grėsmės akivaizdoje net už civilinę saugą ir mobilizaciją atsakinga Savivaldybės specialistė neįsivaizduoja, kaip realiai vykdytų savo pareigas.
Trečiadienį, likus kelioms minutėms iki vidudienio Pakruojyje, kaip ir visoje šalyje, sukaukė sirenos.
Gal po minutės į „Pakruojo kraštą“ paskambino pakruojietė, ir sunerimusi nedrąsiai pasiteiravo: “ Gal žinote, kas čia įvyko. Gal...

Žvyrkeliams prognozuojama katastrofa

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Stačiūnų gyventojai viešu laišku prašo tvarkyti žvyrkelį į šį bažnytkaimį – pagalbos žmonės šaukiasi nebe pirmus metus. Trupinius žvyrkelių priežiūrai tegaunantys kelininkai ragina saugoti bent tokius kelius – daugiau pinigų jiems tvarkyti nebus. O jei pavasaris bus kaip pernykštis – rajono žvyrkeliams prognozuoja katastrofą.„Esame Stačiūnų kaimo gyventojai, kiekvieną dieną važiuojame į darbus, pas gydytojus, vaikus į mokyklą vežame. Ir dar milijonai reikalų veja mus kiekvieną dieną į rajono centrą važiuoti kelio atkarpa Stačiūnai – Pavėzgiai.
Jūs visi puikiai...

Naujasis dekanas naujovių kol kas neplanuoja (2)

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Spalio 8-ąją sukako mėnuo nuo pirmųjų šv. mišių Pakruojo bažnyčioje, kurias aukojo Pakruojo dekanatui vadovauti paskirtas buvęs Šiaulių katedros klebonas kunigas Remigijus ČEKAVIČIUS. Naujojo dekano interviu „Pakruojo kraštui“ apie numatomą veiklą ir save.– Daugiau kaip mėnuo vadovaujate Pakruojo dekanatui. Ar jau spėjote susipažinti su dekanato parapijomis?– Pakruojo dekanatas ir parapija man nėra svetimi, nes tai pažinti leido mano ankstesnės pareigos Šiaulių vyskupijoje. Žinoma, pradžioje teks viską geriau pažinti, priimti, susidėlioti...

Viešaisiais darbais auklėjami veltėdžiai ir girtuokliai (2)

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

„Pakruojo krašto“ skaitytoja piktinasi, kad yra šelpiami veltėdžiai ir girtuokliai. Jos žodžiais, nuo ryto iki pietų vienas „pašalpinis vos šiltas krapštė“ Pakruojo centre skelbimų lentą, o po pietų dingo. Darbo dienai baigiantis lenta tebebuvo apaugusi senais skelbimais, o prie jos – pašalpiniui duotas maišas šiukšlėms. Skaitytoja klausia: "Kiek galima iš mokesčių mokėtojų kišenės leisti klestėti veltėdžiams?"
Pakruojietės klausimą peradresavome Pakruojo seniūnui Sauliui Margiui.
„Čia sudėtingas klausimas, – sako seniūnas. –...

Lietuvė, gyvendama užsienyje, galės gauti gydymo paslaugas

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Neseniai į Vokietiją (Berlyną) gyventi persikėlusi šiaulietė Roma Deiva R. džiaugiasi, kad galės gauti reikiamas gydymo paslaugas pas vokiečių medikus, o už suteiktas paslaugas jai bus kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Prieš išvykstant gyventi į svečią šalį, iki tol Lietuvoje dirbusiai bei mokesčius mokėjusiai moteriai reikėjo sutvarkyti galybę formalumų, o šiuo atveju jai padėjo Šiaulių teritorinė ligonių kasa (TLK).Ši moteris į Šiaulių TLK administraciją kreipėsi jau persikėlusi gyventi į Berlyną. Ji paprašė išduoti specialią pažymą, kuri...

Visuomenei pristatyta socialinių įstaigų veikla

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Penktadienį Pakruojo kultūros centre šurmuliavo rankdarbių ir skanumynų mugė, skambėjo dainos, eilės – vyko rajono socialinių įstaigų prisistatymo visuomenei renginys „Gyvenimo švelnus prisilietimas“.Rajone veikiančių socialinių įstaigų – Pakruojo bei Lygumų vaikų dienos, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių, Pakruojo nestacionarių ir Linkuvos socialinių paslaugų centrų, Pamūšio (Klovainių seniūnija) Šv. Antano Paduviečio parapinių vaikų bei Linkuvos socialinių globos namų, Pamūšio „Gerovės namų“, viešosios įstaigos „Retenė“ – globotiniai, lankytojai bei darbuotojai savo veiklą pristatė nuotraukų, kuriose užfiksuotos...

Meistrų ir verslininkų pulke – naujas vardas

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Pakruojo kultūros namuose neseniai veikusioje keturių rajono tautodailininkų jubiliatų parodoje dalis salės buvo skirta jauniausiam rajone verslininkui Gražvidui Jokantui. Vaikinas ėmėsi originalios veiklos – suvenyrų iš žvėrių ragų gamybos.Dvidešimt vienerių Gražvido rankose stirnų, elnių ragai tampa išvaizdžiomis žvakidėmis, rašikliais, skustuvų, kamščiatraukių rankenėlėmis ar kitais daiktais, ne tik traukiančiais akį originalumu, bet ir praktiškais.
Vaikinas ragus pjausto, šlifuoja neseniai savo rankomis įsirengtoje dirbtuvėje. Joje – krūvos ragų: daugiausiai elnių, bet yra ir...

Nepamirštama mūsų Mokytoja Monika

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Spalio 12-ąją sukako lygumietės, nenuilstančios aktyvistės, pedagogės Monikos Kelevišienės mirties pirmosios metinės. Atlydėjo tiksintis laikas Ją į devintą dešimtį, bet likimas žiaurus, tarsi piktas žynys, tiesė ranką prie spragsinčios žvakės.
Tą dieną – šeštadienį būrys artimiausių bendražygių iš Lygumų ir Pakruojo vyko į Vilnių pabūti kartu su artimaisiais, pasimelsti Šv. Juozapo Pilaitės bažnyčioje už Monikos vėlę, pabūti prie kuklaus akmenėliais įrėminto kapo, ant kurio puikuojasi iš namų atvežta Jos rankomis sodinta ir puoselėta kanadinė eglutė, Jos vadinta „mano picėja“. Dvarykščių...

Žvejams laimėti trukdė per mažos lydekos (1)

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Sekmadienį prie Laičių II (Paežerių) tvenkinio rinkosi žvejai su valtimis ir spiningais – čia vyko spiningautojų iš valčių varžybos. Tokios varžybos rajone organizuotos trečią kartą.Savo sėkmę panoro išbandyti 21 žvejys iš įvairių rajono vietovių. Varžybos prasidėjo ankstyvą rytą ir tęsėsi iki vidudienio.
Kaip „Pakruojo kraštui“ pasakojo vienas iš jų organizatorių, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Pakruojo skyriaus specialistas Mykolas Arcimavičius, ta diena buvo sėkminga visiems varžybų dalyviams: žuvys, ypač lydekos ir ešeriai, kibo itin gerai...

Po langais pražydo alyvos (2)

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Vieno, jaunesnio, krūmo šakų viršūnėse išsiskleidė keletas smulkių kekių. Kito, senesnio ir aukštesnio, krūmo šakų pražydo daugiau. Daugiabutyje bei aplinkiniuose namuose gyvenantys pakruojiečiai sakė spalio viduryje žydinčias alyvas matantys pirmą kartą.
Šiaulių universiteto Botanikos sodo dendrologas Vaidas Juknevičius informavo, jog alyvų bioritmas galėjo sutrikti dėl kelių priežasčių.
„Galbūt pavasarį dalis alyvų pumpurų nušalo ir nepražydo. Per vasarą krūmai sukrovė naujus, kurie dabar ir žydi. Kitas variantas – po rudeninių šalnų prasidėjo saulėtos dienos ir daugiabučių nuo vėjo...

SPORTO NAUJIENOS

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Šios komandos krepšininkai finalinėse varžybose nugalėjo varžovus – „Pakruojo ūkininkų kredito unijos“ žaidėjus – rezultatu 90:86.
Turnyre dėl šviesaus atminimo krepšininko E. Kuko vardo taurės kovojo septynios – „Alytuko“, SC, „LPD-TEAM“, „Senelių prieglaudos“, Pakruojo-Kanrugės-Davros“, „Dolomito“ ir „Pakruojo ūkininkų kredito unijos“ – ekipos.
Iš sekmadienį Švenčionyse vykusio atviro moksleivių GRAPPLING imtynių čempionato Pakruojo sporto klubo „SKORPIONAS-BJJ“ imtynininkai grįžo su keturiais aukso ir vienu sidabro medaliais...

Dienos populiariausi

Sportas

Šiau­lių krep­ši­nio aka­de­mi­jos „Sau­lė“ auk­lė­ti­niai va­kar are­no­je ste­bė­jo „Šiau­lių“ krep­ši­nin­kų ry­ti­nę tre­ni­ruo­tę, o po jos...

Keturi kampai

Mo­li­niai in­dai šiau­lie­tei ke­ra­mi­kei Li­nai Damb­raus­kai­tei-Oža­lei – kaip vai­kai, kiek­vie­ną rei­kia ap­čiu­pi­nė­ti...

Centas prie cento

Šiau­lių už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „Pla­me­ga“ mi­ni veik­los dvi­de­šimt­me­tį. Įmo­nės iš­ta­kos – „Šiau­lių tau­ro“ te­le­vi­zo­rių...

Atolankos

Šiandien Šiaulių universiteto (ŠU) Dailės galerijoje atidaroma žiemgalio Romualdo Čarnos grafikos paroda. Ja pradedamas iš Šiaurės...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­tis ant­sto­lis Ri­čar­das Kud­raus­kas su žmo­na As­ta, Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­re, dvi...

Iš už­ku­li­sių gir­di­si pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų ka­ko­fo­ni­ja. Net­ru­kus mu­zi­ki­nis šur­mu­lys pe­rau­ga į il­ga­me­čio Keis­tuo­lių...

Jo­niš­kie­tė Irma Oš­mie­gie­nė rim­tai pieš­ti pra­dė­jo prieš tre­jus me­tus, o pa­ts kū­ry­bi­nis pi­kas pa­siek­tas praė­ju­siais me­tais...

Pilotas, skraidymo instruktorius Arūnas Rupkus suteikia žmonėms sparnus. Šiemet išmokti skraidyti panoro ir 71-erių ūkininkas, ir...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai