(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Pakruojyje

Konkursai

Do­man­tė TA­MO­ŠE­VI­ČIŪ­TĖ, Lie­tu­vos moks­lei­vių par­la­men­to na­rė
Gamink ir Balsuok
Do­man­tė TA­MO­ŠE­VI­ČIŪ­TĖ, Lie­tu­vos moks­lei­vių par­la­men­to na­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Susitikimas su rašytoju Vytautu V. Landsbergiu

2014 m. gruodžio 20 d.
Pakruojo rajono Žei­me­lio dau­gia­funk­cio cent­ro sa­lė bu­vo pil­nu­tė­lė gim­na­zi­jos moks­lei­vių ir iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų, ku­rie lau­kė su­si­ti­ki­mo su ra­šy­to­ju, re­ži­sie­riu­mi Vy­tau­tu V. Lands­ber­giu. Ga­li­my­bė su­si­tik­ti su ra­šy­to­ju at­si­ra­do vyk­dant skai­ty­mo ska­ti­ni­mo ir kul­tū­ri­nių edu­ka­ci­jų vai­kams pro­jek­tą "Pa­lies­ki­me ran­ka kny­gos au­to­rių“.
Jau nuo pat pir­mų su­si­ti­ki­mo aki­mir­kų ra­šy­to­jas už­bū­rė au­di­to­ri­ją gra­žiu dai­na­vi­mu, gi­ta­ros skam­be­siu. Į dai­na­vi­mą...

Dienos žiniosDaugiau

Jeigu naftos kaina eurais nusistovės ties ta riba, kur yra dabar, benzino kaina Lietuvoje gruodžio mėnesį gali mažėti iki 4,10...

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Vi­sa, kas ge­riau­sia, iš pa­sau­lio su­si­rin­ku­si Ame­ri­ka ne­tu­ri to, ką tu­ri Lie­tu­va, – pri­gim­ti­nės pa­sau­lė­žiū­ros...

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Ar­tė­jant svar­biau­sioms me­tų šven­tėms vis ban­do­me įžvelg­ti, ko­kie bus ki­ti me­tai. 2015 me­tų ko­vą su­lauk­si­me...


Spar­čiai po­pu­lia­rė­jant svei­kai mi­ty­bai, en­tu­zias­tin­gai tuo be­si­do­min­tys gy­ven­to­jai ren­ka­si į...

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį Li­to pa­ti­ki­mu­mo įsta­ty­mą, ku­riuo li­tas yra fik­suo­tu kur­su su­sie­tas su eu­ru...Žmogelis buvo taupus. Ir taupyti iš ko turėjo. Turėjo ir kam. Į panas ėjo trys dukros. Reikės visoms pasogos, buto, gal...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Už parduotus žiedus – parama beglobiams gyvūnams (1)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Ju­ve­ly­ri­ką Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Tel­šių fi­lia­le stu­di­juo­jan­čiai klo­vai­nie­tei As­tai Šom­kai­tei šie­me­ti­nia­me „Jau­nų­jų žvaigž­du­čių“ ap­do­va­no­ji­mų va­ka­re įteik­ta no­mi­na­ci­ja „Me­tų ini­cia­ty­va“. Pir­mą kar­tą per aš­tuo­ne­rius ren­gi­nio me­tus no­mi­na­ci­ja skir­ta už pa­gal­bą be­glo­biams gy­vū­nams.Bū­si­mo­ji ju­ve­ly­rė As­ta ru­de­nį in­ter­ne­te pa­skel­bė lab­da­ros ak­ci­ją – ji ga­mins žie­dus, už ku­riuos gau­ti pi­ni­gai bus skir­ti be­glo­bių gy­vū­nų mais­tui.
„In­for­ma­ci­ją pla­ti­nau tik...

Šventinės dovanos – eglių šakos, kankorėžiai, angeliukai (1)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę Pak­ruo­jo miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jai tra­di­ciš­kai do­va­no­jo gy­ven­to­jams eg­lių ša­kas.Pak­ruo­jo Vie­ny­bės aikš­tė­je ne­to­li šven­ti­nės eg­lės su­sto­ju­sį miš­ki­nin­kų trak­to­rių ne­tru­ko ap­sup­ti žmo­nės. Jau­ni­mas ir sen­jo­rai rin­ko­si šven­tėms di­des­nes ar ma­žes­nes miš­ku kve­pian­čias ša­kas.
No­rin­tiems jų, miš­ki­nin­kai čia pat ša­kas ap­kar­py­da­vo iki no­ri­mo dy­džio, įteik­da­vo pa­pil­do­mą do­va­ną – dai­liai įriš­tą išai­žy­tą eg­lės kan­ko­rė­žį. Nu­ta­ru­sie­ji šiuos kan­ko­rė­žius pa­vers­ti šven­ti­nė­mis...

Ugnis niokojo namus

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Gruo­dį gy­ve­na­muo­se na­muo­se ki­lo jau trys gais­rai.Nak­tį į praė­ju­sį šeš­ta­die­nį ug­nis gra­si­no Ro­za­li­me esan­čiam me­di­niam na­mui. Ke­tu­riems sa­vi­nin­kams pri­klau­san­čia­me pa­sta­te gais­ras įsi­plies­kė vir­tu­vė­je: už­si­de­gė sku­du­rai, ku­rie bu­vo pa­ka­bin­ti virš kros­nies ir ant jos nu­kri­to. Na­muo­se bu­vęs dvi­de­šimt aš­tuo­ne­rių vy­ras, juos ge­sin­da­mas iki at­vyks­tant gais­ri­nin­kams, ap­de­gė ran­ką, ko­ją ir vei­dą. Ro­za­li­mie­tis iš­vež­tas į Pak­ruo­jo li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­rių, jam su­teik­ta...

Mamos palikime – vertinga nuotrauka

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ re­dak­ci­ja kvie­tė sa­vo skai­ty­to­jus pri­si­dė­ti prie ži­nių apie Pak­ruo­jo praei­tį, žmo­nes ir jų tar­pu­sa­vio san­ty­kius kau­pi­mo, kad tu­rė­tu­me ga­li­my­bę ži­no­ti sa­vo kraš­to is­to­ri­ją, skir­tin­gų tau­tų žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kius. To­kio kvie­ti­mo pa­ska­tin­tas pa­kruo­jie­tis Eu­ge­ni­jus Mo­tie­jū­nas re­dak­ci­jai per­da­vė sa­vo ma­mos dau­ge­lį me­tų sau­go­tą ver­tin­gą nuo­trau­ką.
Eu­ge­ni­jus Mo­tie­jū­nas nors ir yra dar­bi­nin­kiš­kos pro­fe­si­jos, jo ho­bis – se­nos kny­gos...

Mugėje pristatyti ne tik senieji amatai

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Penk­ta­die­nį Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jo­je šur­mu­lia­vu­sio­je tra­di­ci­nė­je ka­lė­di­nė­je ama­tų mu­gė­je ne tik bu­vo ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su se­nai­siais ir šių die­nų ama­tais bei įsi­gy­ti vi­so­kiau­sių gro­žy­bių, bet ir pa­ban­dy­ti pa­čiam ką nors pa­si­da­ry­ti. Šie­me­ti­nė mu­gė vy­ko jau de­šim­tą kar­tą.Mu­gė­je įvai­riau­sius ama­tus pri­sta­tė per dvi­de­šimt meist­rų ir gra­žia­dar­bių ne tik iš Pak­ruo­jo, bet ir Ak­me­nės, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių mies­tų bei ra­jo­nų. Vie­ni čia de­biu­ta­vo, ki­ti sa­vo su­kur­tas gro­žy­bes ir ama­tus...

Teatro mylėtojams – šventinė improvizacija

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro teat­ro my­lė­to­jų ko­lek­ty­vas, mi­nė­da­mas sa­vo veik­los dvi­de­šimt­me­tį, su­ren­gė sma­gų va­ka­rė­lį. Ši su­kak­tis pa­žy­mė­ta be vie­šų pa­si­ro­dy­mų – pa­si­ren­gi­mas Ka­lė­dų ir nau­ja­me­čiams ren­gi­niams pri­ver­tė lai­ky­tis įpras­tos tai­syk­lės: kai trūks­ta lai­ko gelbs­ti imp­ro­vi­za­ci­ja.
Ju­bi­lie­ji­nės su­kak­ties pro­ga teat­ro my­lė­to­jų ko­lek­ty­vui bu­vo su­reng­tas „svars­ty­mas“ Sa­vi­val­dy­bė­je. Vai­din­to­jai bu­vo pa­sta­ty­ti prieš fak­tą – jiems pa­teik­ti kal­ti­ni­mai pa­gal per 20...

Ar tikrai knygynas reikalingas Pakruojo žmonėms? (1)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
2011-ųjų pa­bai­go­je, pa­skel­bus apie Pak­ruo­jo kny­gy­no pri­va­ti­za­ci­ją, vie­ti­nė­je spau­do­je pa­si­ro­dė straips­nis „Kny­gy­nas rei­ka­lin­gas žmonėms”. Ra­jo­no gy­ven­to­ja ne­ri­ma­vo, kad pri­va­ti­za­vus kny­gy­ną, pre­ky­ba kny­go­mis ir mo­kyk­li­nė­mis pre­kė­mis bus nu­trauk­ta, o moks­lei­viai bei jų tė­ve­liai pa­tirs daug ne­pa­to­gu­mų ir pa­pil­do­mų iš­lai­dų va­žiuo­jant pre­kin­tis į did­mies­čius.
Spau­do­je, ap­ra­šant kny­gy­no pri­va­ti­za­ci­ją, bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma nuo asi­lo su rau­do­nais...

Vaikus lanko Kalėdų Senelis iš Švedijos

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Pas­ta­ro­sios die­nos ra­jo­no vai­kams itin džiu­gios, nes jie su­lau­kė Ka­lė­dų Se­ne­lio iš Šve­di­jos. Do­va­nas ma­žie­siems šis ypa­tin­gas sve­čias da­li­ja jau dvi­de­šimt me­tų iš ei­lės.Tre­čia­die­nį šve­dų Ka­lė­dų Se­ne­lis ap­lan­kė Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kus.
Vai­kai, pa­si­puo­šę šven­ti­niais ar kar­na­va­li­niais dra­bu­žė­liais, sve­čio iš Šiau­rės kar­tu su sa­vo mo­ky­to­jo­mis lau­kia mo­kyk­los ak­tų sa­lė­je. Čia už­su­ko ir ke­li tė­ve­liai su ma­žais vai­ku­čiais.
Vos tik Ka­lė­dų Se­ne­lis...

Spalvoto meduolio diena

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Jiems pa­dė­jo mo­ky­to­jos Li­ne­ta Šu­kie­nė ir Mar­ty­na Ju­ciu­vie­nė. Mo­ky­to­ja Li­ne­ta ne tik pa­mo­kė, kaip pa­ga­min­ti teš­lą, bet ir kaip pa­da­ry­ti įvai­riau­sių for­mų me­duo­lių. Po ne­di­de­lių ban­dy­mų sta­lą nu­klo­jo įvai­rios žvaigž­du­tės, an­ge­liu­kai, eg­lu­tės, žmo­ge­liu­kai. Ket­vir­to­kai juos gra­ži­no įvai­riau­sių spal­vų da­žais , ku­riuos ir­gi mo­kė­si pa­tys pa­si­da­ry­ti.
Me­duo­lių bu­vo la­bai daug, juos da­žė, spal­vi­no vi­si pra­di­nu­kai. Nus­pal­vi­nę ke­pi­nius, vai­kai vai­ši­no vie­ni ki­tus...

Vakaronė Grikpėdžiuose

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Grik­pė­džių kai­mo bend­ruo­me­nės na­muo­se vy­ko va­ka­ro­nė, ku­rio­je da­ly­va­vo ir Žei­me­lio bei Mi­ko­liš­kio bend­ruo­me­nių at­sto­vai.Į va­ka­ro­nę žmo­nės rin­ko­si ne tuš­čio­mis, o su lauk­ne­šė­liais. O vai­šių bū­ta įvai­rių: nuo su­muš­ti­nių iki ska­niau­sių py­ra­gų.
Atė­ju­sie­ji ga­lė­jo pa­si­gro­žė­ti rank­dar­bių pa­ro­da, ku­rią su­ren­gė Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Pak­ruo­jo fi­lia­lo na­riai.
Ga­lė­jo­me pa­si­gro­žė­ti D ir M. Ra­da­vi­čių ran­kų dar­bo žva­kė­mis ir mui­lu, o no­rin­tie­ji ga­lė­jo jų įsi­gy­ti...

Nau­jos aikš­te­lės šu­nims im­sis ki­tais me­tais (6)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Pak­ruo­jie­tis Al­gir­das Pet­kus pra­šė re­dak­ci­jos iš­siaiš­kin­ti, ka­da pa­ga­liau bus įgy­ven­din­tas spren­di­mas mies­to Svei­ka­tos par­ke už­draus­ti ve­džio­ti šu­nis.„Svei­ka­tos par­kas – tai žmo­nėms skir­tas par­kas: skulp­tū­ros, suo­le­liai, vai­kų smė­lio dė­žės ir li­py­nės. Bet čia pat prie me­džio ko­ją ke­lia šuo... Jų ve­džio­to­jų su di­des­niais ir ma­žes­niais au­gin­ti­niais su­tin­ku tik­rai daug. Nors jiems yra skir­tas par­ke­lis ki­to­je Kruo­jos gat­vės pu­sė­je. Ži­nau, kad jau prieš kiek lai­ko bu­vo nu­spręs­ta...

Klovainiuose skambėjo svajingi romansai

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Pirmieji į sceną užkopė Pašvitinio laisvalaikio salės romansų grupės atlikėjai (vad. D. Maižiuvienė). Apie jausmus dainų posmais prabilo neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Šiladis“ (vad. L. Šiaulienė) .
„Kai skamba gitaros, norisi užmiršti viską pasaulyje ir svajoti – svajoti apie meilę, apie gyvenimą, apie džiaugsmą, apie laimę, apie žmones...“ – liejo mintis renginio vedantieji Sonata Danielienė ir Laurynas Kučinskas, o gitaros garsai lydėjo Lygumų kultūros namų Jurgitos ir Ilonos duetą (vad. J. Karoblienė), dainuojantį apie į langą beldžiančią nebylią meilės...

Pakruojo policininkus pasveikino vaikai

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Vai­kai lin­kė­jo ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui Ju­rij Sta­nu­le­vič nau­jų idė­jų, sėk­mės, lai­mės, įtei­kė sa­vo pa­ga­min­tą at­vi­ru­ką ir šven­tiš­kai su­pa­kuo­tus kek­siu­kus. J. Sta­nu­le­vič svei­ki­ni­mus pa­ža­dė­jo per­duo­ti Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­lek­ty­vui, ma­žuo­sius pa­vai­ši­no sal­dai­niais ir pa­siū­lė jiems su­si­pa­žin­ti su kas­die­ni­niu po­li­ci­nin­kų dar­bu.
Per eks­kur­si­ją po ko­mi­sa­ria­tą Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Gi­nas Po­ce­vi­čius vai­kams pa­sa­ko­jo apie pa­rei­gū­nų...

Senjorų namuose darbai nesustoja ir žiemą

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Statomuose Rozalimo parapijos Senjorų namuose darbininkai sukasi jei ne prie lauko sienų, tai pastato viduje. Balandžio pabaigoje planuojama atiduoti šio modernaus, gamtos apsuptyje atsirasiančio namo raktus.Būsimųjų Senjorų namų viena pusė jau apkalta melsvai pilkšvomis išorei skirtomis lentutėmis. Prie vieno galo darbai tebevyksta, stūkso pastoliai. Kita vienaaukščio karkasinio pastato pusė dar teberuduoja medienos plokštėmis.
Akcinės bendrovės „Pakruojo arka“ statybos vadovas Romualdas Sereika sako, jog stambiausi darbai baigiami nuveikti...

SVARBU IŠ UŽSIENIO GRĮŽUSIEMS Į LIETUVĄ

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Būtina įsidėmėti, kad deklaravus išvykimą iš Lietuvos, asmuo yra išbraukiamas iš Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro, todėl duomenys apie jo prisirašymą prie pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigos yra automatiškai panaikinami. Vėl deklaravus gyvenamąją vietą Lietuvoje, svarbu iš naujo prisirašyti prie pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigos, tai yra iš naujo pasirinkti šeimos gydytoją.
Taip pat būtina įsidėmėti, kad asmens, deklaravusio išvykimą į užsienį, kompensuojamųjų vaistų pasas automatiškai paskelbiamas negaliojančiu. Toks asmuo, grįžęs ir...

„Šiaulių krašto“ prenumeratos naujovė 2015 metams

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Tačiau prenumerata Pašte – labai brangi, todėl mažai kas ten laikraštį užsisakydavo.
Dabar Pašte „Šiaulių kraštą“ galima užsisakyti daug pigiau.
„Šiaulių kraštas“ 3 kartus per savaitę – antradienio, ketvirtadienio ir šeštadienio numeriai – vienam mėnesiui kainuoja – 22 Lt (6,37 Eur). Leidinio indeksas 517.
Redakciją pasiekė skaitytojų skundai, kad Pašte užtrunka, kol išsiaiškina dėl pigesnės prenumeratos galimybės.
Redakcija pataria, atėjus užsiprenumeruoti, pasakyti leidinio indeksą 517 ir „Šiaulių kraštą“ užsiprenumeruoti daug pigiau...

Rajonas puošiasi Kalėdoms (1)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Vakar Pakruojo aikštėje įsižiebė Kalėdų eglė. Artimiausiu laiku kalėdinės eglutės suspindės ir rajono seniūnijų centruose, ir kaimuose.
Pakruojo centrinėje aikštėje, skambant muzikai ir vaikų šūksniams sveikinant Kalėdų Senelį, įžiebta dvylikos metrų aukščio sidabraskarė. Jai puošti prireikė keturių dienų, pulko vyrų ir krano.
Pakruojo miesto seniūnijai ir vaikų džiaugsmui gražuolę eglę dovanojo klovainietis krepšių pynėjas Adomas Lekas. „Sidabrinė“ jo sodyboje augo apie trisdešimt metų, kol pradėjo gadinti namą.
Tą patį vakarą kalėdinė eglė papuošta ir Lygumuose. Tik ne nukirsta, o...

Darželiai Lietuvoje ir Anglijoje – skirtingi (1)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Jungtinės Karalystės ikimokyklinėse įstaigose itin didelis dėmesys skiriamas vaikų saugumui, jų savarankiškumui ugdyti, o maitinimas organizuojamas kitaip nei Lietuvos vaikų lopšeliuose-darželiuose. Apie tai „Pakruojo kraštui“ pasakojo rajono Švietimo skyriaus vedėja Irena Mažulienė, su kolegėmis viešėjusi šioje šalyje.Stanislava VIČAITĖLapkričio pabaigoje I. Mažulienė kartu su kolegėmis iš kitų šalies miestų bei rajonų viešėjo Londone. Ten susipažino, kaip ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai Jungtinėje Karalystėje.
„Šioje šalyje gausu įstaigų, kurios prižiūri mažamečius dirbančių...

Kalėdos pasibeldė į Mikoliškio senjorų duris

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Mikoliškio bendruomenės pirmininko Jono Janulio sumanymu, keliavome pasveikinti senjorus namuose. Šiuo metu jų bendruomenėje yra keturiasdešimt šeši.
Kiekvienam senjorui buvo paruošta kalėdinė dovanėlė: vaisių, saldainių, medaus, po keletą paketėlių kavos. Šiomis gėrybėmis pasirūpinti padėjo rėmėjai, o medumi – Mikoliškio bendruomenės narys Juozas Grigaliūnas. Jubiliatams nuo 65-erių, be kalėdinio maišelio, buvo dovanoti keraminiai angelai, gėlių.
Pirmiausia aplankėme visus senjorus, gyvenančius Mikoliškyje, paskui važiavome į Noriūnus, Plonėnus pas Genovaitę Krištopaitienę...

Lin­ku­vos gim­na­zi­jo­je – "pro­tų mū­šis"

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Linkuvos gimnazistai varžėsi "protų mūšyje" „AIDS: geriau žinoti“.Paaiškėjo, jog apie šią ligą ir kaip jos išvengti daugiausiai žino antros A gimnazijos klasės komanda. Jos nariai – Paulius Pašakarnis, Mantas Kanapeckas, Monika Plukaitė ir Laura Radėnaitė – stebino puikiomis žiniomis, greita reakcija. Šiai komandai atiteko pagrindinis prizas – šakotis.
"Protų mūšyje" varžėsi penkios 8 – 2 gimnazijos klasių komandos.
Prie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro organizuotos akcijos surengti "protų mūšį", kuria siekiama mokiniams suteikti kuo daugiau...

Vaikai puošia Gerumo eglutę

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Adventas – metas įžiebti vienas kitame šviesą: pripažinimo, padrąsinimo, susitaikymo, pagalbos šviesą.Jau tapo tradicija, kad Degėsių pagrindinės mokyklos pradinukai su mokytojomis adventą pradeda kaimo senųjų amatų centre. Nuo pat ryto mažųjų jau laukė didžioji mūsų pagalbininkė, kaimo kepėja B. Vileniškienė. Ji rodė, kaip užminkyti tešlą sausainiams.
Kiek džiaugsmo buvo tešlą patiems pakočioti, formelėmis formuoti angeliuką, eglutę ar žvaigždutę. Visi pasijuto tikrais kepėjais, mat priešmokyklinės grupės mokytoja Lina Kukutienė visiems vaikams buvo pasiuvusi ryškias...

Žei­me­ly­je – po­pie­tė apie vais­ta­žo­les

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Žeimelio daugiafunkciame centre vyko jauki ir šilta popietė, kurios viešnios – Žeimelio žemės ūkio mokyklos bibliotekininkė R. Noreikienė ir tos pačios mokyklos kūno kultūros mokytoja V. Plačakienė didžiausią dėmesį skyrė vaistažolėms ir prieskoniams.Pirmiausia V. Plačakienė supažindino su savo pačios rinktomis ir džiovintomis vaistažolėmis. Dalyviai klausėsi pasakojimo apie demonstruojamų vaistažolių naudą sveikatai. Mokytoja turėjo vaistažolių knygą, kurią galėjo pavartyti visi dalyviai bei paskaityti apie juos dominančias vaistažoles ar arbatžoles.
Išklausius trumpą...

Suspindėjo 2014-ųjų jaunosios žvaigždutės

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Vakar į tradicinį jaunimo renginį „Jaunosios žvaigždutės 2014“ sukviesti šauniausi rajono moksleiviai, merginos ir vaikinai. Šie metai dviem jaunimo kolektyvams ir dvidešimčiai jaunosios kartos pakruojiečių tapo įsimintini pasiekimais visuomeninėje veikloje, moksle, siekiant profesinių tikslų ar išlaikius pilietiškumo egzaminą, akistatoje su pavojumi kitam žmogui. Jiems tai primins vardinės nominacijos.Speciali nominacija „Metų drąsa“ paskirta Aivarui Čepanoniui ir Regimantui Grigui. Berniukai iš Žvirblonių pavasarį išgelbėjo skęstantį draugą.
Antroji...

Eu­ro­pos ar­chy­vai pa­pil­dė Žiem­ga­los is­to­ri­ją

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Žeimelyje „Žiemgalos“ muziejaus ekspoziciją papildė du Žiemgalos krašto istorijai svarbūs dokumentai. Juos muziejui dovanojo mokslininkai, su Pasvalio ir Joniškio muziejininkais ėmęsi dokumentų, susijusių su Žiemgalos žemių padalijimu, paieškų.
Prieš 760 metų žiemgalių priešai (kryžiuočiai ir Rygos arkivyskupas) pirmą kartą pasidalijo Žiemgalos teritoriją.
Norėdami paminėti šią datą, Žiemgalos paveldo puoselėtojai iš asociacijos „Žiemių pradas Simkala“, bendradarbiaudami su Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi bei Pasvalio krašto muziejumi, įgyvendino projektą „Žiemgala...

Da­gi­lė­lio“ kon­cer­tas – ad­ven­to do­va­na

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Į šį koncertą gyventojus maloniai kviečia Pakruojo Rotary klubas, UAB „Roldana“ ir UAB „Kanrugė“. Tai – jų adventinė dovana rajono žmonėms.
Koncerto pradžia 11 valandą 30 minučių (po mišių, kurių pradžia 10 valandą 30 minučių).
Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ – vienas ryškiausių šio žanro kolektyvų Lietuvoje. „Dagilėlio“ balsai skambėjo žymiausiose JAV, Italijos, Kinijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Čekijos, Rusijos, Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Slovėnijos, Estijos ir kitų Europos šalių koncertų salėse. „Dagilėlis“...

SPORTO NAUJIENOS (1)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Jį pakruojiečiui įteikė Lietuvos karatė asociacijos prezidentas Vidmantas Butnorius, įpareigotas Jungtinių Tautų Shotokan karatė organizacinio komiteto.
V. Kozlovas – antrasis šalyje karatė mokytojas, kuriam priklauso šis karatė stiliaus tarptautinio meistro eksperto rangas. Pirmasis tokio lygio rangas Lietuvoje suteiktas LKA prezidentui V. Butnoriui.
Šeštadienį Saldaus mieste (Latvija) vykusiame brazilų džiudžitsu turnyre „Saldus Open BJJ“ Pakruojo sporto klubo SKORPIONAS-BJJ imtynininkai iškovojo keturis medalius...

Dau­giau­siai lai­mė­to­jų iš „Ry­tų ko­vo­to­jo“ ir „Cu­na­mi“ klu­bų

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Pakruojo sporto centre vyko tradicinis Lietuvos karatė klubų turnyras „Cunami“. Daugiausiai prizinių vietų iškovojo Radviliškio „Rytų kovotojo“ klubo atstovai ir varžybų šeimininkai – „Cunami“ sporto klubo karatistai.Turnyre kata ir kumitė rungtyse savo jėgas išmėgino 144 sportininkai iš aštuonių šalies sporto klubų.
Aukso medaliais kata rungtyje savo amžiaus grupėse pasipuošė Mažeikių sporto klubo „Danas“ atstovai Beatričė Ruikaitė, Vasarė Arumaitė ir Kipras Černauskas, Šiaulių sporto klubo „Baltasis tigras“ karatistai Kamilė Ščiukaitė, Nedas Ruibys...

Iš vaikystės prisiminimų – apie Pakruojo žydus

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 12 d.
Kraštietė rašytoja ir žurnalistė Marija Macijauskienė savo 84-uosius gyvenimo metus leidžia Kaune. Dėl silpnos sveikatos negalėdama aplankyti gimtųjų vietų Pakruojyje, rašytoja į jas grįžta prisiminimais. Juose – vaiko akimis stebėti Pakruojo žmonės, jų tarpusavio santykiai ir skaudžiausi praėjusio šimtmečio įvykiai – karas, trėmimai, žydų tautos genocidas bei bandymas išgelbėti gerąjį daktarą Marką Šreiberį ir jo šeimą.***
Pakruojis, kai gyvenome netoliese, už trijų kilometrų Linksmučiuose, atrodė labai tvarkingas miestelis su gražia plytų bažnyčia (pirmoji medinė statyta 1630 m...

Kalėdinių kompozicijų kūrėjai pažėrė idėjų

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 11 d.
Dvidešimt devyni autoriai parodai pateikė per šešiasdešimt puokščių, kalėdinių vainikų ir eglaičių. Visiems savo darbams kūrėjai daugiausia naudojo gamtines medžiagas – samanas, kankorėžius, riešutus, džiovintus vaisius, įvairias sausas šakeles ir šaknis, daugiamečių gėlių lapelius ar žiedus.
Lankytojus stebina sukurtų eglučių įvairovė. Joms padaryti amatininkai apsiėjo be gyvų eglių šakų, jas pakeisdami ne tik vaisiais ar nėriniais, bet ir dažytais makaronais ar natūraliomis medžių samanomis bei įvairių javų varpomis.
„Iš patvarių medžiagų sukurtos eglaitės – ilgaamžės, be to yra puikus...

Geradarių dėka mergaitė išvežta operuoti (3)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 9 d.
Vakar į Lenkiją dėl gyvybiškai svarbios operacijos išvežta vienuolikos mėnesių Pakruojo rajono Vismantų kaimo gyventoja, kurios tėvams šiai kelionei paramą suteikė geradariai. Silpnos sveikatos mergytę į gydymo įstaigą Varšuvoje išlydėjo jos mama ir būsimoji kepenų dalies donorė Alina Kirjanovienė.Apie sunkiai sergančią Alinos ir Jurijaus Kirjanovų mažiausiąją dukterį ir būtiną jai kepenų dalies persodinimo operaciją Varšuvoje rašyta „Krašto žiniose" (2014-09-16, „Kūdikio gyvybei gelbėti reikia geradarių").
Publikacijoje buvo nurodyta, kad vienintelė šiam kūdikiui pagalba – kepenų...

Neįgalieji šventes pasitiko muge

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 9 d.
Pakruojo rajono neįgalieji surengė savo dirbinių mugę, skirtą Pasaulinei neįgaliųjų žmonių dienai bei artėjančioms Kalėdoms.Pakruojo kultūros centro parodų salėje išsirikiavo stalai, nukloti margaspalvėmis megztomis pirštinėmis, šiltomis kojinėmis ir puskojinėmis, karoliukais siuvinėtomis riešinėmis, kitais mezginiais ar nėriniais. Siūlytos netgi nertos vasariškos basutės, dekoruotos spalvingais karoliukais.
Odines pieštukines, kitus kasdien praverčiančius išvaizdžius daiktus papildė ant kito stalo išrikiuotos didesnės ir mažesnės įvairių spalvų sagės. Sagių, kitų papuošalų, pakabučių raktams buvo iš...

Dienos populiariausi

Susitikimas su rašytoju Vytautu V. Landsbergiu

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Pakruojo rajonePakruojo rajone

Sportas

Aš­tuo­nio­lik­me­tė te­ni­si­nin­kė Jus­ti­na Mi­kuls­ky­tė spor­tuodama ap­lan­kė ko­ne pu­sę pa­sau­lio. Šiuos me­tus bai­gia bū­da­ma...

Keturi kampai

Ka­lė­di­nio va­ka­rė­lio me­tu šven­ti­nį do­mi­no kau­kės efek­tą ga­li­ma su­kur­ti ir ma­kia­žu. „Vi­sos mo­te­rys no­ri...

Atolankos

Jų pa­var­dė Kur­šė­nuo­se ga­li bū­ti si­no­ni­mu žo­džiui „teat­ras“. Re­ži­sie­riai Leon­ti­na ir Pet­ras Vals­kiai be­veik tris...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Tuo­jau po šven­tų Ka­lė­dų sueis me­tai, kai Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ka­pe­lio­nu pa­skir­tas ku­ni­gas To­mas Rei­nys...

Ry­toj Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je ren­gia­mos kel­miš­kės kul­tū­ros dar­buo­to­jos Jad­vy­gos Gaup­šie­nės kny­gos „MEILĖS METAI ar­ba...

Nerijus Juška susitikime su šiauliečiais teatrališkai ir šmaikščiai pasakojo apie baleto pasaulio užkulisius. „Būti Narcizu – scenos žmonių...

Žemaitis iš Plungės rajono Gvidas Laukaitis Šiauliuose gyvena nuo rugsėjo vidurio. Jį čia atvedė darbas. Kartu su kolege jis važinėja...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai